Koperta Życia dla mieszkańców gminy Barczewo.

, 18.10.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie zakupił 100 Kopert życia, które 17 października 2018r. w Skarbcu Kultury Europejskiej, zostały wręczone mieszkańcom gminy Barczewo. We wręczeniu uczestniczyli, Pan Lech Jan Nitkowski, Burmistrz Barczewa, Pan Dariusz Jasiński Zastępca Burmistrza Barczewa, Pan Jarosław Złotkowski Dyrektorem MOPS, Pani Wioletta Grodzka koordynatorem Klubu Integracji Społecznej w Barczewie.

A co to jest „Koperta życia”?

To koperta jest zawierająca formularz z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny – informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej. Jest adresowana do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.

„Koperta życia” jest zazwyczaj przechowywana w lodówce oznakowanej charakterystycznym magnesem lub naklejką. Opcjonalnie można przechowywać ją w innym, łatwo dostępnym miejscu, np. kuchennej szafce, jeśli miejsce to również zostało oznaczone specjalną naklejką.

Akcja jest skierowana i rozpowszechniana wśród osób starszych samotnych, chorych i z niepełnosprawnościami. Koperta życia zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. Niejednokrotnie informacje zawarte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

Możliwość komentowania Koperta Życia dla mieszkańców gminy Barczewo. została wyłączona

Włączenie społeczne oraz Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

, 15.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , uprzejmie informuje, iż do końca 2018 roku planuje się ogłoszenie następujących konkursów z obszaru zdrowia:

– Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne

-realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne

-opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 rok ogłoszenie o konkursach nastąpi w listopadzie br., natomiast nabory wniosków aplikacyjnych rozpoczną się w grudniu br. ogłoszenia o konkursach zostaną opublikowane na stronie internetowej https://rpo.warmia.mazury.pl/

Możliwość komentowania Włączenie społeczne oraz Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 została wyłączona

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020

, 15.10.2018

Aby ułatwić projektodawcom prawidłową realizację projektów z RPO WiM 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020. Ponieważ wiele projektów jest realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe i przez przedsiębiorców działających na Państwa obszarze, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach. Aktualną listę szkoleń można znaleźć na stronie internetowej https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/25/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach

Możliwość komentowania Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 265