Magda Lena Łowkiel i “Miłość platoniczna”

, 2.07.2018

Czytamy z listów: “Śpiewam od dziecka, naukę śpiewu rozpoczęłam w Studiu Wokalnym Agencji Artystycznej MAT, z którą bardzo dużo koncertowałam i brałam udział w konkursach wokalnych, m.in. w olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy poezję”. 

Magdalena Łowkiel – utalentowana barczewianka, która kocha muzykę, poezję śpiewaną. Muzyka ubrana w czyste dźwięki, muzyka dająca ukojenie dla duszy. Można się zagubić, można medytować – wszystko można. Wystarczy posłuchać, wystarczy mieć uszy.

W roku 2008 r. została wyróżniona przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie otrzymując tytuł Talent Roku 2008.

W ostatnich dniach na portalach społecznościowych możemy usłyszeć  piosenkę „Miłość platoniczna”. Teledysk nagrano w maju 2018 r. w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz w przestrzeni miejskiej Barczewa.

Śpiew- Magda Lena Łowkiel, słowa- Anna Snochowska, muzyka- Jaga Olesińska, produkcja muzyczna- Piotr Banaszek, scenariusz, reżyseria, produkcja- Magda Lena Łowkiel, Tomasz Konecki i Rafał Piwoński.

Serdecznie zapraszamy do posłuchania utworu https://www.youtube.com/watch?v=VGsB0K7yLGU&feature=share

Fotografia: Markowicz Agnieszka

 

 

 

Możliwość komentowania Magda Lena Łowkiel i “Miłość platoniczna” została wyłączona

Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy

, 28.06.2018

Gmina Barczewo planuje zrealizować projekt pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Opis projektu:
Tereny nieużytków w centrum Barczewa, porośnięte wysoką trawą z licznymi samosiewami, zostaną zastąpione przyjaznym miejscem wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo oraz tak chętnie odwiedzających Barczewo turystów. Dzięki zagospodarowaniu brzegów rzeki Pisa, Barczewo zyska kolejne miejsce przyjazne lokalnej społeczności.
Założeniem projektu jest zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy na cele turystyczno-rekreacyjne, w tym rozbudowę terenu rekreacyjnego poprzez utworzenie Parku Miejskiego, który służyć będzie rekreacji
i aktywnemu spędzaniu czasu przez mieszkańców miasta i gminy Barczewo. Doskonała lokalizacja inwestycji, przy estetycznie zagospodarowanym stawie młyńskim oraz przy dużym parkingu
na zrewitalizowanej wschodniej części Starego Miasta z pewnością przyczyni się do tego, że park będzie chętnie odwiedzany.
W Parku Miejskim stworzone zostanie m.in.: miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształcie fali oraz widokiem na park; place zabaw dla dzieci, rynny do zjeżdżania, ścianka wspinaczkowa, taras wypoczynkowy, tyrolka, siłownia zewnętrzna. Przewiduje się ponadto zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, koszy na śmieci, tablic informacyjnych). Powstanie ponadto przystań kajakowa z zapleczem sanitarnym w formie łapacza
z zapleczem sanitarnym. W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa muru oporowego przy ul. Armii Krajowej 1 i 1a.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie o 1000 rocznie ilości osób odwiedzających miejsce wypoczynkowo – rekreacyjne stanowiące atrakcję turystyczno-przyrodniczą gminy Barczewo poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy i utworzenie na tym obszarze Parku Miejskiego.
Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1:

zwiększenie dostępności mieszkańców do miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, dzięki czemu istniejące zdegradowane tereny zielone zostaną przystosowane do pełnienia nowych funkcji.

W parku zlokalizowane zostaną m.in.:

Miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształcie fali oraz widokiem na park;
Plac ze ślimakiem – symbolem miast Cittaslow;
Plac zabaw dla dzieci starszych
Rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczkowa. Zostaną one wykonane w rzadko spotykany sposób, tj. będą zamontowane na istniejącej skarpie, poprzez wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu
Drewniany taras wypoczynkowy o wymiarach 5 m x 10 m z ławkami ustawionymi frontem
w kierunku rzeki;
Tyrolka, tj. urządzenie do pokonywania odcinków terenu za pomocą siedziska podczepionego do napiętej liny rozpiętej między dwoma stanowiskami
Plac zabaw dla dzieci najmłodszych, dla bezpieczeństwa „maluchów”
Siłownia zewnętrzna z 8 różnymi urządzeniami;
Stoliki do gier, tj.: chińczyk, szachy i młynek;
Ścieżka edukacyjna;
Zieleń urządzona, zestaw roślin z tabliczkami gatunkowymi;
Łąka kwietna i łąka piknikowa.
Cel szczegółowy 2:

– zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych i turystycznych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, a co za tym idzie, wpływ na utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego.

Wartość całkowita projektu: 3 000 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 415 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: III kwartał 2018-IV kwartał 2019

Możliwość komentowania Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy została wyłączona

Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62).

Gmina od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 248