Inwestycje Gminy sierpień 2013

, 11.09.2013


Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013.
Sprawozdanie z dnia 14.08.2013 r na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
Poniżej przekazuję informację na temat stanu zaawansowania inwestycji przewidzianych do realizacji w 2013 roku.


Zakończone inwestycje:

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo – Nikielkowo – realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej
 2. Budowa chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie
 3. Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie
 4. Wykonanie oznakowania tras kajakowych
 5. Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości w Barczewie
 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo

 
 


*Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie*

Inwestycja została zakończona. Wykonawcą ww. inwestycji był Pan Dariusz Jedynak prowadzący działalność gospodarczą pn.: Gwarant Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych i Budowlanych z siedzibą w Łęgajnach.  W ramach inwestycji została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej biegnąca wzdłuż ul. Nadrzecznej. Wody opadowe odprowadzane są do Strugi Barczewo po ich uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Po rozbiórce nawierzchni drogowej w celu wykonania robót kanalizacyjnych, nawierzchnia drogowa została odtworzona z kostki brukowej.

 

*Teren budowy przed rozpoczęciem inwestycji*

*Teren budowy w trakcie realizacji inwestycji*

*Teren budowy po zrealizowanej inwestycji*

 
 


*Wykonanie oznakowania tras kajakowych*
Inwestycja została zakończona, na terenie naszej Gminy oznaczono szlak kajakowy od jeziora Dadaj przez rzekę Dadaj, Jezioro Tumiańskie i Pisz, rzekę Pisę, aż do Jeziora Wadąg. Na trasie szlaku postawiono zarówno znaki ostrzegawcze jak i informacyjne.

 
 


*Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości w Barczewie*
Inwestycja została zakończona. Wykonawcą ww. robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym  opracowanym przez Pana Stefana Lewndowskiego.

 
 
 

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Miłej – dokumentacja projektowa została opracowana, obecnie trwa jej weryfikacja oraz, przygotowywanie dokumentów do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w obrębie Niekielkowo, Dz. nr 169 – trwają prace projektowe, termin zakończenia przypada na dzień 31.08.2013 r. Projektantem przebudowy ww. odcinka drogi jest Pan Tadeusz Radomski prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Usług Projektowych i Handlowych „RAD” z siedzibą w Olsztynie.
 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź, obręb Ramsowo dz. nr 385 – została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ww. drogi. Obecnie trwają uzgodnienia z Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie. Niestety kwota z kosztorysu inwestorskiego znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. Kosztortys opiewa na kwotę 109.824,70 zł.
 4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaplityny, działka nr 46/8 – został ogłoszony przetarg. Termin składania ofert 27.08.2013 r.
 5. Renowacja i adaptacja budynku kościoła poewangelickiego, ratusza oraz remont z wyposażeniem Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach Projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego – wykonawca ww. robót wystąpił z wnioskiem o aneks z prośbą o przesunięcie terminu  uzyskania decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.09.2013 r. ze względu na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Powyższa zmiana nie wpłynie na końcowy termin zakończenia inwestycji. Została przygotowana dokumentacja przetargowa do ogłoszenia przetargu na budowę przyłączy wod. – kan. do budynku kościoła poewangelickiego. Liczymy na oszczędności po przetargowe, aby móc wykonać projekt remontu dachu nad budynkiem muzeum.
 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kronowo – inwestycja jeszcze nie rozpoczęta, czekamy na decyzję o warunkach zabudowy.
 7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Ruszajny – inwestycja jeszcze nie rozpoczęta. Zapytanie ofertowe planowane na początek września.
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny – trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny, trwają również negocjacje z właścicielami działek przez którą ma przejść kolektor tłoczny, właściciele działki wycofali swoją wcześniejszą zgodę. Planowany termin zakończenia ww. inwestycji 10.09.2013 r., ze względu na trwające negocjacje z właścicielami działek może być zagrożony termin.
 9. Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo – trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji  04.12.2013 r.
 10. Budowa drogi gminnej ul Ogrodowa w Łęgajnach – został ogłoszony przetarg na budowę ww. drogi. Termin składania ofert przypada na dzień 26.08.2013 r.
 11. Budowa drogi gminnej -ul. Migdałowa w Wójtowie – trwa realizacja ww. inwestycji. Wykonawcą robót jest firma SANBUD z Olsztyna, Termin wykonania 30.08.2013 r.
 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości   Kaplityny – roboty zostały zakończone trwa przygotowanie odbioru końcowego inwestycji.
 13. Opracowanie projektu modernizacji ul. Traugutta w Barczewie – trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zawartą umową termin przekazania dokumentacji zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę przypada na dzień 04.12.2013 r.
 14. Budowa 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny – trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
 15. Budowa zbiornika małej retencji w Łęgajnach i modernizacja zbiornika w Skajbotach – trwają prace wykończeniowe, Termin zakończenia 20.08.2013 r. Zbiornik w Skajbotach została podpisana druga umowa na wykonanie ww. zadania termin realizacji  do 08.11.2013 r.
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Barczewku – prace nie zostały zakończone. Termin umowny 20.07.2013 r.
 17. Budowa oświetlenia     ulicznego we wsi Wipsowo – trwają prace projektowe. Termin zakończenia 10.10.2013 r.
 18. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo, I etap – trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z Energą.

 
 
Sporządziła: Ola Hodt
Barczewo, dnia 14.08.2013

Możliwość komentowania Inwestycje Gminy sierpień 2013 została wyłączona

Dożynki Gminne Nikielkowo 2013

, 9.09.2013

Galeria.

 

Możliwość komentowania Dożynki Gminne Nikielkowo 2013 została wyłączona
1 266 267 268 269 270 271 272 273 274 283