INFORMACJA O STANIE WODY

, 25.10.2013

 

INFORMACJA

 

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianej w Barczewie odnośnie skażenia wody pitnej dementuję ją i wyjaśniam, że woda
z wodociągu publicznego miasta Barczewo jest zdatna do picia i odpowiada wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym, co potwierdzają aktualne wyniki z monitoringu przeglądowego, przekazane również dla Państwowego Powiatowego Inspektora w Olsztynie.

Skażenie wody ma charakter lokalny na terenie jednej z instytucji Barczewa i dotyczy wody ciepłej w instalacji wewnętrznej.

 

 

PREZES ZARZĄDU

JACEK KASPRZAK

Możliwość komentowania INFORMACJA O STANIE WODY została wyłączona

Zachęcam do licznego wzięcia udziału w Profilaktycznym Programie Badań Przesiewowych, mającym na celu wykrywanie chorób płuc w ich bardzo wczesnej fazie, dając pacjentom ogromne szanse na całkowite wyleczenie.

, 24.10.2013

W ramach Programu wykonujemy bezpłatną tomografię komputerową płuc dla osób między 55 i 75 rokiem życia palących (nadal lub w przeszłościmin. przez 20lat paczkę papierosów dziennie a także dla osób, które mają nowotworowy wywiad rodzinny albo pracowały z substancjami i materiałami takimi jak: azbest, beryl, uran, arszenik, produktami przemiany węgla kamiennego itp., które jak dotąd nie leczyły się na przewlekłe, poważne choroby płuc. Programem w tym roku objęto mieszkańców powiatów: olsztyńskiego (bez m. Olsztyn), nidzickiego, piskiego, mrągowskiego, ełckiego, lidzbarskiego, gołdapskiego, braniewskiego oraz miasta Elbląg.

Kadra medyczna, współpracująca przy Programie to uznani w środowisku lekarze onkolodzy z wieloletnim stażem pracy, cenieni pulmonolodzy oraz radiolodzy z ogromnym doświadczeniem w wykrywaniu zmian m.in. w obrębie klatki piersiowej. 

 Aby wziąć udział w Programie należy jedynie wypełnić wraz z lekarzem załączoną ankietę/skierowanie i zarejestrować się telefonicznie.

Badania wykonujemy w Pracowni Tomografii Komputerowej „Ars Medica” w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 78 w dogodnych dla Państwa terminach.

Wszystkie materiały informacyjne o Programie znajdują się w załącznikach.

 

 

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny a zdrowie jest przecież bezcenne…

zaproszenie na Tk 2013 ulotka SKIEROWANIE NOWE PRZESIEW TK 2013 plakat

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Małgorzata Huścio
Dyrektor ds. administracyjno-technicznych
Centrum Medyczne “ARS MEDICA” Sp. z o.o.
NIP 739-37-05-504 REGON 280326606
tel. 89-532-45-71, 602-153-057

Możliwość komentowania Zachęcam do licznego wzięcia udziału w Profilaktycznym Programie Badań Przesiewowych, mającym na celu wykrywanie chorób płuc w ich bardzo wczesnej fazie, dając pacjentom ogromne szanse na całkowite wyleczenie. została wyłączona

Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

, 24.10.2013

Barczewo, dnia 23.10.2013 r.

   Ogłoszenie konsultacji

w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 

Na podstawie Uchwały nr LIV/411/10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

 

Burmistrz Barczewa ogłasza konsultacje i zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem programu  oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian w odniesieniu do proponowanych zapisów tego dokumentu. Projekt programu jest zamieszczony na stronie internetowej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie jako załącznik do pobrania oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

Termin konsultacji: od 31 października do 12 listopada 2013 r.

 

Forma konsultacji:

Wyrażenie elektronicznie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 i przesłanie na adres e-maila anna.gedas@barczewo.pl

lub przekazanie wypełnionego formularza bezpośrednio do pracownika Urzędu Miejskiego w Barczewie – biuro podawcze.

 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag,wraz ze stanowiskiem właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego w Barczewie z podaniem uzasadnienia. W przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy.

 

 

Burmistrz Barczewa

 

Lech Jan Nitkowski

Załączniki do pobrania:

formularz zgłaszania opinii

Oświadczenie czlonka komisji konkursowej

Karta Oceny Oferty

protokół załącznik nr 3 do trybu działania komisji

Załącznik nr 1 do protokołu

tryb powoływania komisji

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r

Możliwość komentowania Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. została wyłączona

Iluminacja w Kościele Św. Anny

, 24.10.2013

Możliwość komentowania Iluminacja w Kościele Św. Anny została wyłączona
1 261 262 263 264 265 266 267 268 269 283