Radiowe lato z ZUS !

, 16.07.2013

!cid_B62F452424579D4387224AE4AE181343@zus!cid_B78C32CFF5253E49859BB40461C1F356@zus

Radiowe lato z ZUS

Edukacja przez zabawę – to motto udziału ZUS w tegorocznym Lecie z Radiem. Już 28 lipca w Olsztynie w godzinach od  9 do 21 przy naszym stoisku każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno najmłodsi, jak i ci nieco starsi oraz zupełnie już dorośli.

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych został partnerem edukacyjnym tegorocznej edycji „Lata z Radiem”, które po raz 42 organizuje Program 1 Polskiego Radia. Edukacja ubezpieczeniowa jest jednym z najważniejszych obszarów aktywności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi także motyw przewodni obchodów 80- lecia ZUS.

Ideą naszej obecności w „Lecie z Radiem” jest edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz promocja portalu Platformy Usług Elektronicznych (pue.zus.pl)- kompleksowego rozwiązania w dziedzinie e-administracji. Podczas plenerowego pikniku udostępnimy tzw. PUE-Roomy, czyli mobilne stoiska umożliwiające rejestrację profilu na portalu PUE. Dzięki PUE możemy mieć dostęp do naszych danych zapisanych na koncie w ZUS, składać drogą elektroniczną dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, wysyłać pisma i wnioski oraz zamówić wizytę w placówce ZUS.

Na naszych stoiskach eksperci ZUS udzielą wszelkich porad związanych z systemem ubezpieczeń społecznych m.in. z zakresu świadczeń emerytalno – rentowych (zasad przyznawania emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, rent socjalnych), zasiłków chorobowych, macierzyńskich, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (np. obowiązków jakie należy spełnić wobec ZUS, aby rozpocząć działalność gospodarczą).

ZUS zaprosi również uczestników pikniku do zabaw edukacyjnych, mniej lub bardziej poważnych, i dla tych nieco starszych, i dla najmłodszych, połączonych jednym celem – podnoszeniem świadomości ubezpieczeniowej nas wszystkich. Nie zapomnieliśmy także o  najmłodszych. Na stoiskach ZUS do dyspozycji dzieci będą specjalne kąciki zabaw.

 

 

Barbara Piotrowska

Rzecznik Prasowy

Oddziału ZUS w Olsztynie

 

 

Możliwość komentowania Radiowe lato z ZUS ! została wyłączona

Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014.

, 16.07.2013

    Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014.

    Gospodarka odpadami komunalnymi w 2014r.

Poradnik dla mieszkańców Gminy Barczewo

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, temat segregacji śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Poniższy poradnik odpowiada na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

 

1. Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie „ustawą śmieciową”. Każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, zabudowań wielolokalowych, , działek w zabudowie letniskowej itp. musi się do niej dostosować.

 

Nowy system odbioru odpadów w Gminie Barczewo obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomościach niezamieszkałych działają „na starych zasadach”, czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

2. Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję.

Podstawą do naliczania opłat w Gminie Barczewo jest ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. To właściciel, współwłaściciel bądź też zarządca jest zobowiązany do podania ilości zamieszkujących w nim osób. Informację tę podaje w formie deklaracji. UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie (nie jest to równoznaczne z liczbą osób zameldowanych). Zgłaszamy wszystkie te osoby, które zamieszkują określone domostwo, mimo iż nie są w nim zameldowane. Nie ma potrzeby podawać ich imion i nazwisk, ważna jest tylko ilość osób. Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się – mamy 14 dni na zgłoszenie tego faktu – składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób. UWAGA! Jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania – zgłoś ten fakt przez złożenie nowej deklaracji. W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Burmistrz określi wysokość przedmiotowej opłaty.

 

3. Płacimy za ilość zgłoszonych w deklaracji osób – niezależnie od wielkości naszego  pojemnika.

Wszyscy właściciele nieruchomości (zbiórka selektywna i nieselektywna) zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów, przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu zapewni worki do selekcji. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zarówno odpady selektywne i nieselektywne od 1 stycznia 2014 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu.

 

4. Segregując śmieci – płacimy mniej.

Segregując śmieci – oszczędzamy. Jest to tzw. selektywna zbiórka odpadów. Jeśli mieszamy wszystkie odpady – zapłacimy więcej. Od 1 lipca 2013 r. do 28 lutego 2014r. w Gminie Barczewo obowiązywały opłaty miesięczne: za śmieci segregowane – 11 zł/os, śmieci zmieszane – 13 zł/os. Natomiast od 1 marca 2014r.  nastąpiła obniżka stawek na: 6 zł/os – odpady segregowane oraz 10 zł/os – odpady zmieszane.

Firma, która będzie odbierała nasze odpady będzie weryfikowała, czy odpady są posegregowane, czy też nie. Na odpady selektywnie otrzymamy od przedsiębiorcy worki w odpowiedniej kolorystyce. Od 1 stycznia 2014 roku odpady będą odbierane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.

 

5. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane, a także zawiązane worki z odpadami selektywnymi, należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru zgromadzonych odpadów.

 

6. Jak segregować?

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywne odbierane będą w tym samym dniu, dwa razy w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Do worków na selektywną zbiórkę odpadów wrzucamy jedynie odpady zgodne z przeznaczeniem danego rodzaju worka. Odpady selektywne gromadzone w workach powinny być  opróżnione z zawartości. Nie wrzucamy odpadów komunalnych, budowlanych , resztek jedzenia, ubrań, butów i innych odpadów. Worki z ww. odpadami nie będą odbierane. Nie należy mieszać trzech frakcji selektywnych.

 

Tworzywa sztuczne

Szkło

Makulatura

Zmieszane odpady komunalne

Wrzucamy:czyste opakowania po napojach i płynach,  opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, plastikowe opakowania po żywności,  reklamówki i woreczki foliowe, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, opakowania po napojach typu Tetra Pak,  metal (opakowania po art. spożywczych)

 

Zanim wrzucisz do worka:

opróżnij opakowania z zawartości, odkręć i zgnieć butelki, usuń elementy które nie są z plastiku

 

Nie wrzucamy:

opakowań po oleju silnikowym, farbach, opakowań po środkach chemicznych i nawozach, sprzętu AGD i RTV, tworzyw piankowych i styropianu

Wrzucamy:butelki kolorowe i bezbarwne po

napojach, słoiki, opakowania szklane po produktach spożywczych, szklane flakony, inne opakowania szklane

 

Zanim wrzucisz do worka:

opróżnij wrzucane opakowania z zawartości, nie tłucz szkła przed wrzuceniem

 

Nie wrzucamy:

luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, świetlówek, lamp telewizorów,  ceramiki

Wrzucamy:gazety, książki, zeszyty i katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, opakowania z tektury i kartonu, papier szkolny i biurowy

 

Zanim wrzucisz do worka:

usuń resztki produktów z opakowań, torebki i opakowania kartonowe złóż na płasko, usuń elementy które nie są z papieru

 

Nie wrzucamy:

kalki, zabrudzonego i tłustego

papieru, pieluch jednorazowych i artykułów

higienicznych, worków po cemencie, wapnie

 

Wrzucamy:odpady kuchenne ulegające i nie ulegające rozkładowi, wykorzystane środki higieny osobistej, popiół, papier i folię zabrudzoną tłuszczem lub żywnością, potłuczoną porcelanę oraz kryształy, zużyte obuwie oraz odzież,

 

Nie wrzucamy:

odpadów budowlanych oraz gruzu, odpadów niebezpiecznych, odpadów podlegających segregacji,

 

7. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Barczewie 

Punkt mobilny: Ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.

PSZOK czynny jest we wtorki, czwartki oraz soboty w godzinach: 7:00-15:00.

W mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:

– papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

– odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– opony,

– leki i chemikalia,

– baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg jednorazowo, nie więcej niż 2000 kg/rok na osobę, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano –architektonicznej,

 

8. Sposób uiszczania opłat.

Od 1 lipca 2013r.  wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonują osoby składające deklaracje. W roku 2013 należało wnieść opłatę za 6 miesięcy  (pierwsza wpłata za m-c lipiec w terminie do 10 sierpnia). Natomiast w roku 2014 opłata obowiązuje przez 12 miesięcy (pierwsza wpłata za m-c styczeń w terminie do 10 lutego, druga wpłata za m-c luty do 10 marca itd.). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to płatność bez wezwania. Urząd Miejski nie wystawia faktur, rachunków i książeczek opłat (§1. Uchwały nr XL/254/2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2013r.). Istnieje możliwość wniesienia opłaty za kilka miesięcy z góry. Wpłaty można dokonać przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

95 9343 1028 0000 0606 2000 0010

(w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i adres nieruchomości której dotyczy wpłata)

 

 

Lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów.

Gniazda

Możliwość komentowania Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014. została wyłączona

Bezpieczna Woda !

, 12.07.2013

plakat_

Akcja „Bezpieczna Woda” jest nową inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowiącą również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Akcja obejmie swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.

Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie realizować Akcję „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

W założeniach efektem planowanej Akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Możliwość komentowania Bezpieczna Woda ! została wyłączona

DORADZTWO W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW – DYŻUR EKSPERTA

, 11.07.2013

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia”

11-010 Barczewo, ul. Mickiewicza 40,

tel./fax 89 674 04 85, lgd@poludniowawarmia.pl

 

DORADZTWO W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW – DYŻUR EKSPERTA

 

W związku z prowadzonymi przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia” naborami serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach działań PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej do skorzystania z niepowtarzalnej szansy indywidualnej rozmowy
z ekspertem na temat przygotowania i oceny wniosków w ramach przedmiotowych działań.

 

Kalendarz spotkań przedstawia się następująco:

 

16.07.2013 r., wtorek

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2  – godz. 15.00 – 17.00

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pok. nr 2 (parter) – godz. 17.30 – 19.30

 

17.07.2013 r., środa

Urząd Gminy Purda, Purda 19, pok. nr 1 (parter) – godz. 11.00 – 13.00

Biuro LGD Barczewo, ul. Mickiewicza 40, pok. nr 1 (II piętro) – godz. 13.30 – 15.30

 

18.07.2013 r., czwartek

Urząd Miejski w Biskupcu, al. Niepodległości 2, sala sesyjna lub pok. nr 42 – godz. 12.00 – 14.00

Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, sala konferencyjna – godz. 14.30 – 16.30

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie, Kolno 25 – godz. 17.30 – 19.30

 

Zapraszamy!

 

 

Możliwość komentowania DORADZTWO W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW – DYŻUR EKSPERTA została wyłączona
1 260 261 262 263 264 265 266 267 268 271