Uchwała Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie regulaminu Anioła Sukcesu

, 31.12.2013

UCHWAŁA NR XLVIII/312/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/290/2011r. Rady Miejskiej w Barczewie  z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI)290)2011 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” otrzymuje brzmienie:

„REGULAMIN KONKURSU „ANIOŁ SUKCESU W GMINIE BARCZEWO”

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Miejska w Barczewie.
  1. Konkurs adresowany do osób fizycznych i innych podmiotów z terenu gminy Barczewo i jest organizowany co roku.
  2. Do konkursu należy zgłosić inicjatywy zrealizowane w roku, który podlega ocenie, można również przedstawić działania wieloletnie w następujących kategoriach:

-kultura i oświata,

-sport,

-turystyka i agroturystyka,

-przedsiębiorczość,

-ochrona środowiska,

-wolontariat i filantropia,

-promocja miasta lub gminy Barczewo.

 1. Do nominacji mogą być również zgłoszone osoby pełniące funkcję lub urząd publiczny, o ile zgłoszone inicjatywy nie wynikają bezpośrednio z zakresu pełnionych przez nich obowiązków, z wyłączeniem z konkursu radnych Rady Miejskiej w Barczewie.
 2. Zgłoszone inicjatywy, wraz z uzasadnieniem, powinny być podpisane przez przedstawicieli instytucji cywilnych, kościelnych albo członków organizacji pozarządowych lub przez grupę co najmniej 5 osób fizycznych.
  1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, w terminie od drugiego do trzydziestego pierwszego stycznia roku następnego po roku, który podlega ocenie.
  2. Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona Komisja Konkursowa utworzona z przewodniczących wszystkich stałych komisji merytorycznych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Komisji Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
  3. W ramach konkursu Komisja dokona wyboru osoby lub podmiotu, którym mogą być przyznane statuetki anioła lub honorowe dyplomy.
  4. Kryteria oceny inicjatyw przedstawionych do konkursu:

1)  w dziedzinie kultury i oświaty:

a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

b)  innowacyjność podejmowanych działań,

c)       wyróżniająca się pomoc w różnych dziedzinach życia kulturalnego gminy,

d)  promocja regionalnych tradycji;

2) w dziedzinie sportu i turystyki:

a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

b)  innowacyjność podejmowanych działań w zakresie organizacji imprez,

c)       promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu;

3) w dziedzinie przedsiębiorczości:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

c)       tworzenie nowych miejsc pracy,

d)  szczególne osiągnięcia w różnych sferach produkcji przemysłowej;

4) w dziedzinie rolnictwa, agroturystyki i ochrony środowiska:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

c)   osiągnięcia w różnych sferach produkcji zwierzęcej i roślin,

d)  innowacyjność podejmowanych działań;

5)  w dziedzinie wolontariatu i filantropii:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  poczucie odpowiedzialności i solidarności z innymi,

c)       wyróżniająca się współpraca przy organizowaniu różnych akcji, imprez,

d)współdziałanie w zespole, dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,

e) darowizna pieniężna lub materialna, lub usługowa na rzecz organizacji pożytku publicznego, instytucji z gminy Barczewo;

6) w dziedzinie promocji:

a) udokumentowana szczególna promocja miasta lub gminy Barczewo w okresie co najmniej trzech lat.

 1. Statuetka „Anioła Sukcesu” może być przyznana w jednej kategorii nie częściej, jak raz na pięć lat. Komisja może przyznać tylko jedną statuetkę w jednej kategorii.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Komisji Sportu Turystki Kultury i Promocji Gminy.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

 1. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w gazecie samorządowej.
 2. Uroczystego wręczenia statuetek anioła i honorowych dyplomów dokonuje burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie Komisji Konkursowej na

uroczystym spotkaniu .

14.  Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miejska w formie uchwały”.

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

Możliwość komentowania Uchwała Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie regulaminu Anioła Sukcesu została wyłączona

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2013 BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Barczewo w 2014 r.

, 31.12.2013

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2013

BURMISTRZA BARCZEWA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Barczewo w 2014 r.

 

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. nr 234, poz. 1536) Uchwały Nr XLVIII Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2013 r w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

 

 

 Burmistrz Barczewa zarządza co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych na 2014 r.

 

§ 2. Ogłoszenie konkursowe zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

na BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie,

na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Barczewie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

więcej informacji na http://www.barczewo.bip.net.pl/?a=2949

Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2013 BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Barczewo w 2014 r. została wyłączona

Burmistrz Barczewa nagrodzony na gali Agroprzedsiębiorca 2013

, 9.12.2013

Burmistrz Barczewa na długo zapamięta Mikołajkowy piątek 2013 roku. Właśnie tego dnia podczas uroczystej gali konkursu Agroprzedsiębiorca 2013 Lech Jan Nitkowski jako jedyny samorządowiec w Polsce otrzymał Świadectwo Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego. Zaszczytne wyróżnienie, które jest przyznawane od 1991 roku za działalność na rzecz społeczności lokalnej, włodarz Barczewa odebrał z rąk Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusza Nalewajka oraz Wiceministra Gospodarki, Jerzego Pietrewicza. Tym samym trafił do AgroKręgu miesięcznika „Agro” Ludzi Pozytywnie Zakręconych.

W uroczystości wzięło udział kilkaset osób w tym przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, parlamentu, rządu, samorządu, świata nauki. – Tu spotykają się najlepsi z najlepszych. Wasz sukces nie był poprzedzony wielkimi debatami politycznymi, ale ciężką pracą, kompetencjami i ogromnymi wyrzeczeniami – podkreślała Maria Zwolińska, radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak pochwalił nagrodzonych za wkład w rozwój polskich gospodarstw. – Polskie rolnictwo jest bardzo cenione w Europie. To wasza zasługa – powiedział wicemarszałek . Laureaci konkursu zamiast tradycyjnych statuetek, otrzymują złotą szablę, jako symbol waleczności i tradycji. W środowisku rolnym konkurs potocznie nazywa się “AgroOscarami”. Podczas gali uhonorowano laureatów w następujących kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca, Zasłużony Promotor Agrobiznesu, Wybitny Promotor Agrobiznesu RP. O oprawę muzyczną zadbał Zespół Pieśni i Tańca Gdynia. Wybitnym Promotorem Agrobiznesu 2013 został prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś. Tytuł ten otrzymał za transformację, modernizację i konsolidację spółdzielczości mleczarskiej. 22 gala konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2013 odbyła się w piątek 6 grudnia 2013 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie. Jej organizatorami byli: redakcja ,,Agro” oraz Stowarzyszenie AgrobiznesKlubu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP oraz Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest nagradzanie przedsiębiorców rolnych, którzy mają znaczące dokonania w prowadzonych przez siebie agrofirmach.

Grzegorz Gawrylczyk

informacja z http://wm.pl/profil/Barczewo

Możliwość komentowania Burmistrz Barczewa nagrodzony na gali Agroprzedsiębiorca 2013 została wyłączona
1 213 214 215 216 217 218 219 220 221 240