Dodatek energetyczny – obowiązuje od 01 stycznia 2014r.

, 31.12.2013

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

v  Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

v  Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

v  Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

    Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

1)    Prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc

2)    Składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc

3)    Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc

Wymagane dokumenty

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:

v  Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – wniosek do pobrania w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie lub na stronie internetowej Urzędu.

v  Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym.

 

Uwaga !!!

W toku postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Barczewie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty!!!

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł (z opłaty tej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa- art. 7 pkt 5 Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Podstawy prawne

v  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm. ).

v  Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

v  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm. ).

 

v  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267).

 

v  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego (M. P., poz. 963).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,

poniedziałek: 800-1600,

wtorek-piątek: 700-1500.

Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowych:

 

www.barczewo.pl

 

www.bip.barczewo.pl

Załączniki:

 Wniosek o dodatek energetyczny

Możliwość komentowania Dodatek energetyczny – obowiązuje od 01 stycznia 2014r. została wyłączona

UWAGA!!! Nagrody, wyróżnienia sportowców, trenerów oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- termin składania wniosków do 31.01.2014 r.

, 31.12.2013

UCHWAŁA NR XVIII(115)11 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

                                       w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, z 2010 r Dz.U.Nr 40 poz. 230,Nr 106, poz. 675, Dz.U. Z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113)) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 ;rwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, Dz.U. Z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) -Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się:

l)Nagrody   pieniężne  i wyróżnienia  dla  zawodników i trenerów  za  wysokie   wyniki  sportowe   osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie.

2)Nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 l)Klubów, stowarzyszeń lub związków sportowych,

 2)Komisji Rady Miejskiej w Barczewie odpowiedzialnej za sport,

2. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać osoby:

1 )reprezentujące barczewskie kluby i stowarzyszenia sportowe,

2)osoby zameldowane na terenie gminy Barczewo, reprezentujące kluby i stowarzyszenia spoza terenu gminy Barczewo.

 

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1)Dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody łub wyróżnienia albo nazwę klubu i stowarzyszenia i jego adres.

2)Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane.

3)Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla sportu.

4)Wzory wniosków stanowią załącznik do uchwały:

a)  o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – załącznik nr 1.

b)  o przyznanie  wyróżnienia lub nagrody  pieniężnej dla trenera za wysokie wyniki  sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – załącznik nr 2.

c)o przyznanie wyróżnienia lub nagrody dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej – załącznik nr 3.

 

§4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród iub wyróżnień składa się do dnia 31 stycznia następnego roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

2.  W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni
od dnia powiadomienia.

3.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
l)złożenia po terminie,
2)cofnięcia przez wnioskodawcę,
3)braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 5. 1. Nagrody pieniężne mogą być przyznane:

 l)zawodnikom i ich trenerom za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,

 2)trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

2.   Nagroda pieniężna dla zawodnika i trenera może być przyznana w kwotach od 500 zł – 1000 zł.

3.   Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznawana za: l)zajęcie I-VTII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich,

  2)zajęcie I – VIII miejsca w Mistrzostwach Świata,

3)zajęcie I – VI miejsca w Mistrzostwach Europy,

4)zajęcie I -III miejsca w zawodach krajowych,

5)zajęcie I —111 miejsca w zawodach wojewódzkich.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia pieniężne są ze środków budżetu Gminy. Roczny limit środków na nagrody zostaje określony w uchwale budżetowej na dany rok.

§7.1. Wnioski o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień opiniuje Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień, zwany dalej „Zespołem”, powołany zarządzeniem Burmistrza Barczewa, określającym jego skład osobowy i tryb działania.

2.   Zespół przedkłada Burmistrzowi Barczewa listę kandydatów do nagród pieniężnych i wyróżnień wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

3.   Złożenie wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem jego przyznania.

§ 8. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Barczewa, biorąc pod uwagę opinię Zespołu.

2. Decyzja Burmistrza Barczewa jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie i na tablicy ogłoszeń.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLII/306/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki

Wniosek dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami

Wniosek dla zawodnika

Wniosek dla trenera

Możliwość komentowania UWAGA!!! Nagrody, wyróżnienia sportowców, trenerów oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- termin składania wniosków do 31.01.2014 r. została wyłączona

Uwaga HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

, 31.12.2013

Barczewo:
Zabudowa jednorodzinna:    Barczewo Jednorodzinna1

– Zielona
– Wiejska
– Wojska Polskiego
– Miła
– Kajki
– Rzemieślnicza – Kolejowa
– Prosta
– Pułaskiego
– Zatorze
Grottgera
Graniczna
Kopernika
Kościuszki
Ogrodowa
Południowa
Obr. Warszawy
Olsztyńska
Targowa
Narbutta
Traugutta
Grunwaldzka
Mickiewicza
Cicha
Łąkowa
Nowowiejskiego
Niepodległości
Polna
Kraszewskiego
Plac Pocztowy
Warmińska
Północna

 

Zabudowa jednorodzinna:  Barczewo jednorodzinna

Barczewo:
 Słowackiego
 Fabryczna
 Lipowa
 Osiedlowa
 Długosza
 Wiśniowa
 Orzeszkowej
 Wschodnia
 Konopnickiej
 Nowodworcowa
 Iwaszkiewicza
 Szczepańskiego
 Norwida
 Gałczyńskiego
 Miłosza
 Korczaka
 Tuwima
 Brzechwy
 Wańkowicza
 Leśmiana
 Asnyka
 Makuszyńskiego

Zabudowa Wielorodzinna Barczewo, Łęgajny, Wrocikowo, Niedźwiedź

 Barczewo:
Ul.: Os. Słoneczne, Wojska Polskiego, Miła, Wiśniowa, Plac Pocztowy, Armii Krajowej, Kraszewskiego, Polna, Niepodległości, Mickiewicza, Klasztorna, Łąkowa, Cicha, Grunwaldzka, Obr. Warszawy, Kościuszki, Ogrodowa, Grottgera, Warmińska, Nadrzeczna, Zielona, Wiejska.
 Łęgajny:
Ul.: Dębowa, Akacjowa
 Wrócikowo
 Niedźwiedź

Zabudowa jednorodzinna: Łęgajny, Bark

Zabudowa jednorodzinna: Stare Włóki, Próle, Kołaki, Kronowo, Kronówko,Lamkowo, Lamkówko, Radosty, Łapka

Zabudowa jednorodzinna: Ruszajny (ul. Prosta), Czerwony Bór, Wrócikowo, Kaplityny, Sapunki,Bogdany,Nikielkowo

Zabudowa jednorodzinna: Wójtowo

Zabudowa jednorodzinna: Barczewski Dwór, Dąbrówka Mała, Biedowo, Barczewko, Maruny, Żarek, Szynowo, Tęguty

Zabudowa jednorodzinna: Rejczuchy, Zalesie, Krupoliny, Jedzbark, Odryty, Klucznik, Skajboty, Sapuny, Mokiny

Zabudowa jednorodzinna: Kierźliny, Studzianek, Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Leszno, Kierzbuń, Klimkowo, Tumiany, Dobrąg, Kromerowo

Zabudowa jednorodzinna: Rycybałt, Wipsowo, Koronowo, Dadaj, Ramsówko, Ramsowo, Niedźwiedź

 

Możliwość komentowania Uwaga HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO została wyłączona
1 212 213 214 215 216 217 218 219 220 240