Informacja dotycząca nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku!

, 31.01.2014

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Barczewie w dniu 27 stycznia 2014 roku, uchwaliła nowe, niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy wzór deklaracji. Zgodnie z wyliczeniami, za wywóz odpadów selektywnych zapłacimy 6 zł/os., a za wywóz odpadów zmieszanych (nieselektywnych) 10 zł/os. Niższe stawki będą obowiązywały od 1 marca 2014 roku.

Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski w Barczewie roześle druki deklaracji oraz informację o kwotach opłat za gospodarowanie odpadami po upływie 14 dni od dnia opublikowania Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aktualnie rozważana przez Radę Miejską w Barczewie jest również kwestia powołania inkasentów, w celu poboru miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami, od mieszkańców w sołectwach Gminy Barczewo.

Ze swojej strony serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Barczewie, Burmistrzowi Barczewa oraz Radnym Rady Miejskiej w Barczewie za szczególne zaangażowanie w tą ważną i korzystną dla mieszkańców zmianę.

 

Zbigniew Chlubicki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie

Możliwość komentowania Informacja dotycząca nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku! została wyłączona

Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach na koniec danego rok

, 30.01.2014

W 2012 roku stopa bezrobocia w Barczewie byłą na poziomie 9,6% i razem z Elblągiem  było to 14 miejsce na 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego, poznaj więcej szczegółów na http://m.wm.pl/2014/01/gazeta-samorzadowa-2014-01-06-180259.pdf

 

Możliwość komentowania Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach na koniec danego rok została wyłączona

Wykonanie budżetu Gminy Barczewo w latach 2008-2012

, 29.01.2014

Wykonanie budżetu Gminy Barczewo  w latach 2008-2012

 

L.p

Wyszczególnienie

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok  (wg rb-28S za grudzień 2013 – bez US i MF)

1 Dochody

36.590.746,90

39.164.269,61

41.250.479,40

49.091.040,05

44.565.427,42

48.509.675,06

2 Wydatki

w tym

majątkowe (inwestycje)

34.962.994,53

 

5.351.103,58

40.534.041,49

 

6.819.590,05

45.087.663,00

 

9.421.730,08

52.828.645,48

 

15.211.187,02

46.477.715,63

 

6.581.208,39

49.061.492,11

 

5.954.115,28

3 Nadwyżka/deficyt

1.627.752,37

-1.369.771,88

-3.837.183,60

-3.737.605,43

-1.912.288,21

-551.817,05

4 Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku

298.000,00

2.242.000,00

5.160.000,00

4.627.000,00

3.169.259,60

1.300.000,00

5 Spłacone raty kredytów i pożyczek w roku

1.190.000,00

1.390.000,00

1.490.000,00

1.500.000,00

1.445.000,00

1.550.000,00

6 Różnica 4 – 5

-892.000,00

852.000,00

3.670.000,00

3.127.000,00

1.724.259,60

-250.000,00

7 środki uzyskane na projekty dofinansowane z UE

304.578,38

1.449.595,45

1.229.447,06

7.260.243,29

1.965.037,31

1.816.702,43

8 Dotacje celowe na inwestycje

934.483,80

597.718,51

701.258,71

1.792.738,14

16.476,15

215.661,47

 

 

 

Kredyty  i pożyczki zaciągnięte w latach 2008-2013 razem – 16.796,259,60

Kredyty i pożyczki spłacone w latach 2008-2013  razem  –       8.565.000,00

Różnica  (wzrost zadłużenia Gminy)                                     –       8..231.259,60  zł              ( w tym pożyczka na finansowanie wyprzedzające 769.259,60)

Środki uzyskane na  projekty dofinansowane z UE            – 14.025.603,92  zł

Dotacje na zadania inwestycyjne                                            –  4.258.336,78 zł

Ogółem  środki UE i dotacje celowe na inwestycje  –        18.283.940,70 zł

Podsumowanie :  na 1 zł zwiększonego zadłużenie gminy w okresie 2008-2013 przypada 2,22 zł uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie gmin Powiatu Olsztyńskiego za 3 kwartały 2013 –  wg danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Gminy miejsko-wiejskie / powiat Łączny dług w % (stan za 3 kw. 2013r. Gminy Wiejskie Łączny dług w % (stan za 3 kw. 2013r.
Barczewo

23,00

Dywity

45,14

Biskupiec

37,80

Gietrzwałd

44,51

Dobre Miasto

31,80

Jonkowo

32,05

Jeziorany

65,47

Kolno

41,55

Olsztynek

25,30

Purda

35,51

Powiat Olsztyński

32,61

Stawiguda

39,91

 

Światki

18,11

 Skarbnik

Dorota Kondratowicz

Możliwość komentowania Wykonanie budżetu Gminy Barczewo w latach 2008-2012 została wyłączona

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Barczewo do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych”

, 28.01.2014

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Barczewo do testowania
„Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych”

Chcesz wiedzieć jak w przyszłości mogą być zlecone zadania organizacjom pozarządowym? Chcesz mieć wpływ na kształt tych zadań?
Przyjdź i przetestuj model współpracy na 5 spotkaniach, na których omówione zostaną m.in.:

1) Diagnoza potrzeb gminy, cele do realizacji;

2) Wybór usługi do standaryzacji i opis standardu;

3) Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;

4) Kontraktacja usług społecznych tryby zlecania zadań; narzędzia monitoringu;

5) Sprawozdanie z realizacji zadania i rocznego programu współpracy.

 Planowany czas trwania każdego spotkania – 6 godzin.

 Pierwsze spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2014 r. (piątek) w godz. 12.00 – 18.00   Miejsce spotkania:

sala konferencyjna ( nad bankiem) ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo.

Terminy pozostałych spotkań zostaną ustalone wspólnie podczas pierwszego spotkania i będą odbywać się w odstępie dwóch tygodni, do końca marca br.

Prosimy o potwierdzenia udziału w spotkaniu testującym do 30 stycznia 2014 r.

Dane do kontaktu : Anna Gędas, (Tel.89 5148439, e-mail. anna.gedas@barczewo.pl )

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro projektu:
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
www.razemprofesjonalnie.pl

 

Możliwość komentowania Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Barczewo do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” została wyłączona
1 210 211 212 213 214 215 216 217 218 240