OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

, 11.04.2014

Możliwość komentowania OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. została wyłączona

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE

, 11.04.2014

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

 

 • KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

1)     poziom szkód w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne,  w przypadku środków trwałych musi być wyższy niż 1050 zł,
w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego,

2)     w przypadku suszy uruchomienie prac komisji przez Wojewodę następuje wyłącznie w oparciu o wyniki monitoringu suszy rolniczej, które są publikowane na stronie internetowej Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, (prezentowane są rodzaje upraw zagrożone suszą w poszczególnych gminach),

3)     w przypadku wystąpienia pożaru szacowane są szkody, będące wynikiem wyładowania atmosferycznego, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim.

 

 •   ZASADY POSTĘPOWANIAPO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

   

   

  • KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

  Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1)     poziom szkód w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne,  w przypadku środków trwałych musi być wyższy niż 1050 zł,
  w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego,

  2)     w przypadku suszy uruchomienie prac komisji przez Wojewodę następuje wyłącznie w oparciu o wyniki monitoringu suszy rolniczej, które są publikowane na stronie internetowej Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, (prezentowane są rodzaje upraw zagrożone suszą w poszczególnych gminach),

  3)     w przypadku wystąpienia pożaru szacowane są szkody, będące wynikiem wyładowania atmosferycznego, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim.

   

  • CO POWINIEN  ZROBIĆ ROLNIK  PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE

  Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować, właściwy terytorialnie urząd gminy poprzez złożenie pisemnego wniosku, na załączonym formularzu, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

  W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa. We wniosku wyszczególnia wszystkie uprawy, w tym trwałe użytki zielone położone we wszystkich gminach, nawet te w których poziom szkód wynosi 0%. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (różnić się może tylko w przypadku wystąpienia zmian w powierzchni upraw, zaistniałych już po złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie).

  Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane, wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie. Wnioski zgłoszone ustnie nie będą rozpatrywane.

  Uwaga :

  • W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, oszacowania szkód w skali całego gospodarstwa rolnego danego rolnika dokonuje jedna komisja powiatowa powołana przez wojewodę, właściwa terytorialnie ze względu na siedzibę gospodarstwa. 

   

  • W przypadku zaś gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, na którym jest prowadzony dział specjalny produkcji rolnej, sporządza protokół zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniając protokoły oszacowania szkód, przedłożone przez producenta rolnego.      

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować, właściwy terytorialnie urząd gminy poprzez złożenie pisemnego wniosku, na załączonym formularzu, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa. We wniosku wyszczególnia wszystkie uprawy, w tym trwałe użytki zielone położone we wszystkich gminach, nawet te w których poziom szkód wynosi 0%. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (różnić się może tylko w przypadku wystąpienia zmian w powierzchni upraw, zaistniałych już po złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie).

Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane, wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie. Wnioski zgłoszone ustnie nie będą rozpatrywane.

Uwaga :

 • W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, oszacowania szkód w skali całego gospodarstwa rolnego danego rolnika dokonuje jedna komisja powiatowa powołana przez wojewodę, właściwa terytorialnie ze względu na siedzibę gospodarstwa. 

 

 • W przypadku zaś gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, na którym jest prowadzony dział specjalny produkcji rolnej, sporządza protokół zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniając protokoły oszacowania szkód, przedłożone przez producenta rolnego.      
Możliwość komentowania CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE została wyłączona
1 205 206 207 208 209 210 211 212 213 248