Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014.

    Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014.

    Gospodarka odpadami komunalnymi w 2014r.

Poradnik dla mieszkańców Gminy Barczewo

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, temat segregacji śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Poniższy poradnik odpowiada na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

 

1. Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie „ustawą śmieciową”. Każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, zabudowań wielolokalowych, , działek w zabudowie letniskowej itp. musi się do niej dostosować.

 

Nowy system odbioru odpadów w Gminie Barczewo obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomościach niezamieszkałych działają „na starych zasadach”, czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

2. Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję.

Podstawą do naliczania opłat w Gminie Barczewo jest ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. To właściciel, współwłaściciel bądź też zarządca jest zobowiązany do podania ilości zamieszkujących w nim osób. Informację tę podaje w formie deklaracji. UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie (nie jest to równoznaczne z liczbą osób zameldowanych). Zgłaszamy wszystkie te osoby, które zamieszkują określone domostwo, mimo iż nie są w nim zameldowane. Nie ma potrzeby podawać ich imion i nazwisk, ważna jest tylko ilość osób. Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się – mamy 14 dni na zgłoszenie tego faktu – składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób. UWAGA! Jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania – zgłoś ten fakt przez złożenie nowej deklaracji. W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Burmistrz określi wysokość przedmiotowej opłaty.

 

3. Płacimy za ilość zgłoszonych w deklaracji osób – niezależnie od wielkości naszego  pojemnika.

Wszyscy właściciele nieruchomości (zbiórka selektywna i nieselektywna) zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów, przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu zapewni worki do selekcji. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zarówno odpady selektywne i nieselektywne od 1 stycznia 2014 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu.

 

4. Segregując śmieci – płacimy mniej.

Segregując śmieci – oszczędzamy. Jest to tzw. selektywna zbiórka odpadów. Jeśli mieszamy wszystkie odpady – zapłacimy więcej. Od 1 lipca 2013 r. do 28 lutego 2014r. w Gminie Barczewo obowiązywały opłaty miesięczne: za śmieci segregowane – 11 zł/os, śmieci zmieszane – 13 zł/os. Natomiast od 1 marca 2014r.  nastąpiła obniżka stawek na: 6 zł/os – odpady segregowane oraz 10 zł/os – odpady zmieszane.

Firma, która będzie odbierała nasze odpady będzie weryfikowała, czy odpady są posegregowane, czy też nie. Na odpady selektywnie otrzymamy od przedsiębiorcy worki w odpowiedniej kolorystyce. Od 1 stycznia 2014 roku odpady będą odbierane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.

 

5. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane, a także zawiązane worki z odpadami selektywnymi, należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru zgromadzonych odpadów.

 

6. Jak segregować?

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywne odbierane będą w tym samym dniu, dwa razy w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Do worków na selektywną zbiórkę odpadów wrzucamy jedynie odpady zgodne z przeznaczeniem danego rodzaju worka. Odpady selektywne gromadzone w workach powinny być  opróżnione z zawartości. Nie wrzucamy odpadów komunalnych, budowlanych , resztek jedzenia, ubrań, butów i innych odpadów. Worki z ww. odpadami nie będą odbierane. Nie należy mieszać trzech frakcji selektywnych.

 

Tworzywa sztuczne

Szkło

Makulatura

Zmieszane odpady komunalne

Wrzucamy:czyste opakowania po napojach i płynach,  opakowania typu PET, pojemniki po art. sypkich, plastikowe opakowania po żywności,  reklamówki i woreczki foliowe, art. gosp. dom. z tworzyw sztucznych, opakowania po napojach typu Tetra Pak,  metal (opakowania po art. spożywczych)

 

Zanim wrzucisz do worka:

opróżnij opakowania z zawartości, odkręć i zgnieć butelki, usuń elementy które nie są z plastiku

 

Nie wrzucamy:

opakowań po oleju silnikowym, farbach, opakowań po środkach chemicznych i nawozach, sprzętu AGD i RTV, tworzyw piankowych i styropianu

Wrzucamy:butelki kolorowe i bezbarwne po

napojach, słoiki, opakowania szklane po produktach spożywczych, szklane flakony, inne opakowania szklane

 

Zanim wrzucisz do worka:

opróżnij wrzucane opakowania z zawartości, nie tłucz szkła przed wrzuceniem

 

Nie wrzucamy:

luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, świetlówek, lamp telewizorów,  ceramiki

Wrzucamy:gazety, książki, zeszyty i katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, opakowania z tektury i kartonu, papier szkolny i biurowy

 

Zanim wrzucisz do worka:

usuń resztki produktów z opakowań, torebki i opakowania kartonowe złóż na płasko, usuń elementy które nie są z papieru

 

Nie wrzucamy:

kalki, zabrudzonego i tłustego

papieru, pieluch jednorazowych i artykułów

higienicznych, worków po cemencie, wapnie

 

Wrzucamy:odpady kuchenne ulegające i nie ulegające rozkładowi, wykorzystane środki higieny osobistej, popiół, papier i folię zabrudzoną tłuszczem lub żywnością, potłuczoną porcelanę oraz kryształy, zużyte obuwie oraz odzież,

 

Nie wrzucamy:

odpadów budowlanych oraz gruzu, odpadów niebezpiecznych, odpadów podlegających segregacji,

 

7. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Barczewie 

Punkt mobilny: Ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.

PSZOK czynny jest we wtorki, czwartki oraz soboty w godzinach: 7:00-15:00.

W mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:

– papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

– odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– opony,

– leki i chemikalia,

– baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg jednorazowo, nie więcej niż 2000 kg/rok na osobę, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano –architektonicznej,

 

8. Sposób uiszczania opłat.

Od 1 lipca 2013r.  wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonują osoby składające deklaracje. W roku 2013 należało wnieść opłatę za 6 miesięcy  (pierwsza wpłata za m-c lipiec w terminie do 10 sierpnia). Natomiast w roku 2014 opłata obowiązuje przez 12 miesięcy (pierwsza wpłata za m-c styczeń w terminie do 10 lutego, druga wpłata za m-c luty do 10 marca itd.). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to płatność bez wezwania. Urząd Miejski nie wystawia faktur, rachunków i książeczek opłat (§1. Uchwały nr XL/254/2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2013r.). Istnieje możliwość wniesienia opłaty za kilka miesięcy z góry. Wpłaty można dokonać przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

95 9343 1028 0000 0606 2000 0010

(w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i adres nieruchomości której dotyczy wpłata)

 

 

Lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów.

Gniazda

«
»
Możliwość komentowania Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014. została wyłączona

, 16.07.2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.