Konkurs plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

Konkurs plastyczny

Pocztówka do Świętego Mikołaja”

Urząd Miejski, wydział Informacji Turystycznej zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”. Założeniem konkursu jest możliwość wyrażenia emocji związanych z oczekiwaniem na Świętego Mikołaja, rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci.

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Barczewie /zwany dalej Organizatorem/.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którzy zaprojektują własnoręcznie pocztówkę. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

3. Każdy z uczestników może zgłosić 1 projekt.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą oryginał zaprojektowanej pocztówki na adres:

Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, Wydział Informacji Turystycznej (pok. nr 1B lub1C)

podając swoje imię i nazwisko (w przypadku dzieci niepełnoletnich, dane opiekunów)

Dodatkowo dołączamy do koperty:

wiek dziecka, nr telefonu kontaktowego (osoba dorosła – opiekun) w sprawie powiadomienia o ewentualnej wygranej.

Prace nieopisane nie będą brały udziału w konkursie.

Przyjmowanie prac trwa do 14 grudnia 2018 roku. do godz. 15.00

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

3. Zgłoszone do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki:

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką płaską (bez komputerowej). Pocztówka (10cm x 15cm) włożona do podpisanej koperty.

4. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego praw autorskich

oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Przesłanie/dostarczenie pracy na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez

uczestnika konkursu nieodpłatnej zgody na bezterminową publikację projektu nawww.portal.barczewo.pl oraz na profilach Organizatora w mediach

społecznościowych, a w przypadku otrzymania nagrody także na nieodpłatną publikację w

materiałach promocyjnych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku

osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za

popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony.

7. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych

wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych) oraz

projektów, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak

również z niego wyłączonych.

10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 18 grudnia 2018 roku.

2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

3. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając atrakcyjność, oryginalność – zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, estetykę wykonania Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 3 pierwsze miejsca zwycięskie

4. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca. Dodatkowo wśród

wszystkich uczestników konkursu będą wylosowane siedem osób, które otrzymają nagrody niespodzianki.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.portal.barczewo.pl oraz www.wb.barczewo.pl jako część kampanii

promocyjnej „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do przyznania

wyróżnień.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda

przechodzi na własność Organizatora.

IV. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.portal.barczewo.pl do dnia 18 grudnia 2018 roku oraz ogłoszone w czasie „Wigilii Miejskiej”, która odbędzie się 19 grudnia 2018 w Barczewie w Skarbcu Kultury Europejskiej.

2. Osoba, której projekt znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o

wygranej drogą telefoniczną.

3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane

przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu,

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub

wręczenie nagrody.

5. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

7. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

8. Nagrody nierozdysponowane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych pozostają do jego dyspozycji.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie

danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r. poz. 922).

«
»
Możliwość komentowania Konkurs plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja” została wyłączona

, 7.12.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.