Utworzenie Centrum Aktywizacji

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Utworzenie Centrum Aktywizacji dofinansowany
ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:

Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie miejsc w Barczewie do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców.

Inwestycja polega na  adaptacji całego budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi Centrum Aktywizacji ma obejmować także infrastrukturę towarzyszącą, służącą prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących, znajdującą się na obszarze rewitalizowanym tj. boisko lekkoatletyczne, skocznię w dal, rzutnię kulą, skatepark, street workout, ciągi piesze, monitoring i oświetlenie na terenie Barczewa.

Budynek dawnego spichlerza usytuowany przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie zostanie dostosowany do nowej funkcji, bieżnia przy stadionie na ul. Wojska Polskiego zyska nową nawierzchnię, w części miasta zostanie rozbudowany monitoring i oświetlenie oraz zostaną wymienione chodniki, a przy ul. Północnej powstaną nowe miejsca rekreacji. Tak, w dużym skrócie można opisać inwestycję pn. Utworzenie Centrum Aktywizacji. Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje znaczną cześć miasta, nie jest skupiona na jednym obiekcie, głównym jej założeniem, jest stworzenie, miejsc  w Barczewie do prowadzenia działań aktywizujących  i integrujących mieszkańców Gminy Barczewo.

Inwestycję można podzielić na 4 części.

 1. Adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi. W ramach tej części inwestycji, zostanie zmieniony sposób użytkowania spichlerza zbożowego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. W obiekcie odbywać się będą zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym między innymi warsztaty motywująco aktywizujące (warsztaty motywacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty rozwoje kreatywności i aktywnego spędzania czasu wolnego, warsztaty z trenerem pracy). W obiekcie będą również realizowane usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, środowiskowe formy wsparcia (między innymi opieka asystenta rodziny), usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych. W budynku będą odbywać się spotkania i integracje międzypokoleniowe w celu przeciwdziałania powielaniu negatywnych wzorców a także ograniczenia zjawiska powielania biedy. Do obiektu zaprojektowano przyłącze gazowe, hydrant p.poż, nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Zaprojektowano nowe przykrycie dachowe oraz nowe stropy międzykondygnacyjne. Obiekt został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie windy oraz zaprojektowanie wejścia do obiektu bezpośrednio z terenu. Na terenie zaprojektowano miejsce integracyjne do spotkań- wiata, parkingi dla obsługi użytkowników budynku, miejsca na rowery, oświetlenie i monitoring terenu, małą architekturę ( ławki, kosze na śmieci), ogrodzenie terenu i nasadzenia.
 2. Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Zakres inwestycji w tej części zadania obejmuje: powiększenie bieżni lekkoatletycznej- czterotorowej, wykonanie skoczni do skoku w dal, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, montaż piłkochwytów, budowa oświetlenia bieżni i boiska, urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkarzyki
  i stół do tenisa stołowego. Zmiana lokalizacji istniejących wiat. Remont i rozbudowa budynku szatniowo-socjalnego polega na zmianie układu funkcjonalnego budynku, wykonanie elewacji
  i nowego pokrycia dachowego, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej obiektu.
 3. Budowa skatepark-u i street workout-u przy nowo wybudowanej w 2018 roku bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w
 4. Modernizacja ciągów pieszych na obszarze rewitalizowanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących obiekty kubaturowe Centrum Aktywizacji, boisko lekkoatletyczne, boisko orlik oraz skatepark, street workout, a także z infrastrukturą nad rzeką Pisą i budynku Centrum Wielu Kultur. Na obszarze zaprojektowano oświetlenie, monitoring.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia 2422 osób zamieszkujących obszar rewitalizowany w Barczewie, poprzez adaptację, remont i doposażenie zdegradowanych obszarów miejskich i utworzenie Centrum Aktywizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Projekt służyć będzie 80 osobom korzystającym ze zrewitalizowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich i 1000 osobom korzystającym ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach.

Interesariusze projektu to:

 • podstawowym interesariuszem projektu są osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany. Kolejnymi interesariuszami są:
 • Gmina Barczewo
 • mieszkańcy miasta i gminy Barczewo
 • przedsiębiorcy lokalni interesariusze drugorzędni:
 • władze regionalne (wojewódzkie)
 • turyści odwiedzający gminę Barczewo

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1:

 • zwiększenie dostępności mieszkańców obszaru rewitalizowanego do usług publicznych oraz wzmacnianie spójności wewnętrznej obszaru objętego rewitalizacją, poprzez udostępnienie nowoczesnej, dostosowanej do ich potrzeb infrastruktury, dzięki której możliwe będzie prowadzenie m.in. zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanie usług wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, środowiskowe formy wsparcia, usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych.

Cel szczegółowy 2:

 • podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Cel szczegółowy 3:

 • poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym.

Wartość całkowita projektu: 6 457 630,00 PLN

Dofinansowanie projektu:  5 310 754,91 PLN

Okres realizacji projektu:   IV kwartał 2018-III kwartał 2020

 

«
»
Możliwość komentowania Utworzenie Centrum Aktywizacji została wyłączona

, 20.09.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.