Utworzenie Centrum Wielu Kultur

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Utworzenie Centrum Wielu Kultur dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury osi priorytetowej Kultura
i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest dostosowanie bazy materialnej instytucji kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego do prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej oraz stworzenie miejsca, które pozwoli na zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Barczewa, w którym przed laty współistnieli przedstawiciele różnych wyznań i religii. Inwestycja będzie polegała
na modernizacji i rozbudowie budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego 5 na rewitalizowanym obszarze miasta Barczewo wraz z zakupem wyposażenia umożliwiającym włączenie oferty instytucji kultury w tworzenie produktów turystycznych oraz dostosować ją do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zwłaszcza budującej lokalne więzi międzyludzkie i lokalną tożsamość przy wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji i usług teleinformatycznych. W części budynku utworzone zostanie Centrum Wielu Kultur – nowoczesny obiekt nawiązujący do historii Barczewa, gdzie mieszkali wyznawcy religii judaistycznej, ewangelickiej, katolickiej, prawosławnej. W CWK powstaną izby poświęcone poszczególnym kulturom z zachowanymi elementami charakterystycznymi, takimi jak stroje, muzealia, publikacje. Dla każdej kultury stworzona zostanie multimedialna wędrówka, w poszczególnych izbach staną przestrzenne rzeźby charakterystycznych budowli sakralnych, co będzie stanowiło udogodnienie dla osób niewidomych. Zostaną odtworzone m.in. tradycyjne ubiory czy atrybuty każdej kultury. W zmodernizowanych pomieszczeniach będą się także odbywały warsztaty kreatywne, przygotowane w oparciu o tradycje kultury i rzemiosła, np. warsztaty gwary warmińskiej, przygotowania posiłków.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 800 rocznie ilości osób odwiedzających miejsce należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiące atrakcję turystyczną gminy Barczewo, poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. budynku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i utworzenie w nim Centrum Wielu Kultur.

Interesariusze projektu to:

  • podstawowym interesariuszem projektu jest instytucja kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Barczewie. Kolejnymi interesariuszami są:

  • Gmina Barczewo

  • mieszkańcy miasta i gminy Barczewo- przedsiębiorcy lokalni Interesariusze drugorzędni:

  • turyści odwiedzający gminę Barczewo

  • władze regionalne (wojewódzkie)

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1:

  • zwiększenie dostępności mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych, w tym usług kulturalnych, poprzez udostępnienie nowoczesnej, dostosowanej do ich potrzeb infrastruktury, dzięki której możliwe będzie stworzenie i udostępnienie nowej, atrakcyjnej oferty kulturalnej, która będzie mogła zostać włączona do wachlarza produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Cel szczegółowy 2:

  • podniesienie dostępności infrastruktury kulturalnej oraz zwiększenie udziału mieszkańców
    w wydarzeniach kulturalnych.

Wartość całkowita projektu: 2 350 000 PLN

Dofinansowanie projektu : 1 891 827,28 PLN

Okres realizacji projektu: III kwartał 2018-III kwartał 2019

«
»
Możliwość komentowania Utworzenie Centrum Wielu Kultur została wyłączona

, 25.06.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.