Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski 7 lutego br. powołał,
stosownymi zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko –
mazurskiego.

Wzór wniosku rolnika do gminy 2018 r.

Nadmieniam, że informacje dotyczące szacowania szkód, w tym obowiązujące w
bieżącym roku wzory: wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszacowanie szkód,
wniosku gminy do Wojewody, protokołu z oszacowania szkód, a także zasady szacowania
szkód obowiązujące w 2018 r. oraz zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi, umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce
Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >>
Ochrona środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >> Rolnictwo
.
Niezwykle ważną sprawą, ułatwiającą prace komisji terenowych jest właściwe
wypełnienie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód, który producent rolny przedkłada
do urzędu gminy.
Pomimo obowiązku umieszczania danych zgodnych z wnioskami o płatności
bezpośrednie, w ubiegłych latach występowały liczne rozbieżności w porównaniu ze stanem
faktycznym i wynikająca z tego konieczność korygowania przez komisje, wcześniej
sporządzonych protokołów.
Mając na uwadze zminimalizowanie występujących nieprawidłowości i zapewnienie
zgodności podawanych danych o powierzchni gospodarstwa oraz upraw z wnioskami o
płatności bezpośrednie wprowadzono zasadę, że integralną częścią wniosku rolnika do gminy
jest kopia wniosku o płatności bezpośrednie za rok bieżący. W przypadku, jeżeli rolnik w
bieżącym roku nie przedłożył jeszcze do ARiMR wniosku o oszacowanie szkód, do wniosku
skierowanego do gminy, w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych, np. ujemnymi
skutkami przezimowania, dołącza kopię wniosku za 2017 r.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi przez
pracowników urzędu gminy, którzy przyjmować będą wnioski rolników o oszacowanie szkód
na prawidłowość wypełnienia składanych przez rolników wniosków i ich kompletność,
zwłaszcza czy powierzchnia gospodarstwa oraz upraw jest zgodna z kopią załączonego
wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz czy wypełniona została tabela dotycząca produkcji
zwierzęcej.
W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody
tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa, z zastrzeżeniem, że
jeżeli rolnik posiada grunty i uprawy w których wystąpiły szkody w innych województwach,

to wówczas składa też wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w innym

województwie. W takim przypadku, po oszacowaniu szkód, rolnik przedkłada niezwłocznie
protokół z innego województwa celem sporządzenia protokołu zbiorczego przez komisję
powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części
gospodarstwa.
Producent rolny, we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie uprawy, nawet te w
których nie wystąpiły szkody i położone
we wszystkich gminach województwa
warmińsko- mazurskiego,
jak też w gminach położonych na terenie innych województw.
Na podstawie wniosków rolników, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje do
Wojewody wniosek (na opracowanym formularzu znajdującym się na stronie W-MUW w
Olsztynie) o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód (wyłącznie na elektroniczną
skrzynkę ESP, na platformie e-PUAP, załączając scan wniosku) niezwłocznie jednak nie
później niż w terminie do
15 dni od dnia wystąpienia i zgłoszenia przez rolnika strat na
skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski przesłane elektronicznie nie
wymagają potwierdzenia i przesyłania egzemplarza w wersji papierowej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy przez Wojewodę i
przekazaniu gminie
informacji zwrotnej w tym zakresie, za pośrednictwem e-PUAP
, gmina przekazuje do
właściwego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, jednostkowe wnioski rolników,
zachowując ich kopie. W miarę napływu kolejnych wniosków rolników do gminy, gmina
przekazuje je sukcesywnie do PZDR celem oszacowania szkód przez komisję. Do Wojewody
gmina przesyła (w razie potrzeby, raz w tygodniu) jedynie wykaz rolników, stanowiący
załącznik do wniosku gminy do Wojewody
(narastająco) obowiązkowo z powierzchnią
uszkodzonych upraw, wynikającą z wniosków rolników.
Nie należy przekazywać
jednostkowych wniosków rolników do Urzędu Wojewódzkiego.
Pragnę zwrócić uwagę, że wnioski sporządzone na formularzu innym niż
obowiązujący oraz niekompletne, tj. bez załączonej przez rolnika kopii wniosku o dopłaty
bezpośrednie, przekazane przez gminę do PZDR, będą zwracane do gminy celem
uzupełnienia braków formalnych.
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie wśród rolników z terenu gminy zasad
szacowania szkód obowiązujących w bieżącym roku. Liczę na Państwa współpracę w sprawie
szacowania strat w poszkodowanych gospodarstwach rolników z terenu gminy.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zapewnienie udziału przedstawiciela
urzędu gmin w pracach komisji ds. szacowania szkód, pomoc w wypełnianiu protokołu strat,
a także w postaci środków transportu, tak aby terminowo i sprawnie oszacować szkody, co
jest warunkiem udzielenia stosownego wsparcia dla rolników z terenu gminy.

«
»
Możliwość komentowania Szacowanie szkód w uprawach rolnych została wyłączona

, 13.03.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.