STYPENDIUM SPORTOWE

STYPENDIUM SPORTOWE MOŻE BYĆ PRZYZNANE OSOBIE FIZYCZNEJ, UPRAWIAJĄCEJ DYSCYPLINĘ I KONKURENCJĘ SPORTOWĄ W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ GRACH ZESPOŁOWYCH, OBJĘTĄ PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH, PARAOLIMPIJSKICH I IGRZYSK GŁUCHYCH.

Stypendium sportowe województwa warmińsko-mazurskiego można przyznać osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym osiągnęła jeden z wyników sportowych: miejsce I-VIII podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych; miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I podczas uniwersjady; miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów; miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów.

Ponadto na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie. Przedstawiła potwierdzenie o reprezentowaniu województwa warmińsko-mazurskiego i uzyskanym wyniku.

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu; kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

– Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz wymaganymi we wniosku dokumentami
– Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

więcej informacji na stronie: http://www.warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/sport/stypendia-i-nagrody-sportowe

 

 

«
»
Możliwość komentowania STYPENDIUM SPORTOWE została wyłączona

, 10.01.2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.