„Zaprojektuj pocztówkę świąteczną – Magia Świąt w Barczewie”

Regulamin konkursu

Zaprojektuj pocztówkę świąteczną – Magia Świąt w Barczewie”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Barczewie /zwany dalej Organizatorem/.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którzy zaprojektują własnoręcznie pocztówkę. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

3. Każdy z uczestników może zgłosić 1 projekt.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą oryginał zaprojektowanej pocztówki na adres:

Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, Wydział Informacji Turystycznej (pok. nr 1B lub1C)

podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania na kopercie.

Dodatkowo dołączamy do koperty: wiek, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego.

Prace nieopisane nie będą brały udziału w konkursie.

Przyjmowanie prac trwa do 14 grudnia 2017 roku. do godz. 14.00

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki, która musi przedstawiać „Magię Świąt w Barczewie”, zawierać min. logo Barczewa

3. Zgłoszone do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki:

a) Prace oryginalne o wymiarach 10 cm x15 cm

b) Prace o dowolnej technice plastycznej

4. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego praw autorskich

oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Przesłanie/dostarczenie pracy na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez

uczestnika konkursu nieodpłatnej zgody na bezterminową publikację projektu na www.portal.barczewo.pl oraz na profilach Organizatora w mediach

społecznościowych, a w przypadku otrzymania nagrody także na nieodpłatną publikację w

materiałach promocyjnych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku

osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za

popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony.

7. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych

wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych) oraz

projektów, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak

również z niego wyłączonych.

10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 15 grudnia 2017 roku.

2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

3. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając atrakcyjność, oryginalność – zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, estetykę wykonania Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 3 pierwsze miejsca zwycięskie

4. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca. Dodatkowo wśród

wszystkich uczestników konkursu wylosowanych zostanie pięć osób, które otrzymają nagrody niespodzianki.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na łamach

na naszej stronie internetowej: www.portal.barczewo.pl oraz www.wb.barczewo.pl jako część kampanii

promocyjnej Magia Świąt w Barczewie”

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do przyznania

wyróżnień.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda

przechodzi na własność Organizatora.

IV. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.portal.barczewo.pl do dnia 15grudnia 2017 roku oraz ogłoszone w czasie Wigilii Miejskiej, która odbędzie się 15 grudnia 2017w Barczewie, (parking koło Ratusza)

2. Osoba, której projekt znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o

wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.

3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane

przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu,

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub

wręczenie nagrody.

5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym

powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

6. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

8. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

9. Nagrody nierozdysponowane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych pozostają do jego dyspozycji.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie

danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r. poz. 922).

«
»
Możliwość komentowania „Zaprojektuj pocztówkę świąteczną – Magia Świąt w Barczewie” została wyłączona

, 4.12.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.