Anioły Sukcesu

 

przypominamy o zmianie regulaminu konkursu “Anioły Sukcesu w Gminie Barczewo”

Przypominamy, że czas na składanie zgłoszeń na Anioła Sukcesu 2018 jest do dnia 31 stycznia 2018r.

Zgłoszenie „Aniołów Sukcesu” powinno składać się z:

– dokumentacji fotograficznej dotyczącej osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (max, 8 zdjęć),

– opisu kandydata (maks. jedna strona formatu A4), sporządzonego na komputerze,

– pisemne oświadczenie o posiadanych autorskich prawach majątkowych i prawa pokrewne wraz z prawami zależnymi do złożonych zdjęć i opisu kandydata i wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń, co do czasu i miejsca, w całości i w częściach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

1)   przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2)   trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu i techniki, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
3)   publiczne i niepubliczne odtwarzanie i udostępnianie w każdej formie, w tym elektronicznej,
4)   wykorzystanie na stronach i portalach internetowych,
5)   wprowadzanie do pamięci komputera oraz rozpowszechnianie w sieciach komputerowych (Internet) oraz w sieciach zamkniętych,
6)   prawo do wykorzystywania w celach marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów charytatywnych, edukacyjnych lub szkoleniowych,
7)   tworzenie opracowań i przeróbek, nadawanie nowej nazwy, łączenie z innymi dziełami bez uszczerbku dla oryginału

Do wersji papierowej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD, pendrive lub przesłać na adres e-mail anioly.sukcesu@barczewo.pl

Zgłoszenia należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia danego roku (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem: Anioły Sukcesu i podaniem kategorii do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłki listownej liczy się data stempla pocztowego. Zgłoszenia wysłane po 31 stycznia danego roku nie będą brały udziału w Konkursie

«
»
Możliwość komentowania Anioły Sukcesu została wyłączona

, 29.11.2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.