Bieg 650 km. na 650-cio lecie Barczewa

, 8.04.2014

Dzielni sportowcy z Barczewa postanowili uczcić 650-te urodziny miasta i przebiec 650 km. W środę planowane jest zakończenie “maratonu”.

Możliwość komentowania Bieg 650 km. na 650-cio lecie Barczewa została wyłączona

Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków

, 12.03.2014

TRASA BIEGU

 

www.sport.morag.pl

www.facebook.com/sportmorag

III BIEG ULICZNY SZLAKIEM MORĄSKICH ZABYTKÓW

 

 

 

MORĄG

27 kwietnia 2014r.

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N

 

 1. I.                    CEL BIEGU

–          Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji na terenie Warmii i Mazur

–          Poprawa wizerunku kulturalnego i turystycznego Gminy Morąg

–          Propagowanie zdrowego trybu życia

–          Promocja miasta i gminy Morąg

 

 1. II.                  ORGANIZATORZY

–          Urząd Miejski w Morągu

–          Gimnazjum nr 1 w Morągu

 

 1. III.               TRMIN I MIEJSCE BIEGU

–          Morąg, 27.04.2014 r. /niedziela/

–          godz. 14:00 – biegi dla dzieci

–          godz. 14:45 – bieg główny na dystansie 10 km

–          START/META – Plac Jana Pawła II w Morągu /koło Ratusza/

 

 1. IV.                SEKRETARIAT BIEGU

–          Biuro zawodów: zgłoszenia udziału w dniu zawodów od godziny 12:00do 13:45 w Hali Gimnazjum nr 1 w Morągu ul. Mickiewicza 25

–          Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać na stronie internetowej www.sport.morag.pl

–          Baza dla zawodników znajdować się będzie w Gimnazjum Nr 1 w Morągu /szatnie, natryski, parking/

 

 1. V.                  TRASA BIEGU

–          Bieg główny na dystansie 10 km /1 mała pętla ok. 400m + 4 pętle duże/ przebiegać będzie ulicami miasta Morąg

–          Trasa oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego

 

 1. VI.                KLASYFIKACJA

–          Bieg główny na dystansie ok. 10 km rozegrany zostanie w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet

 

 1. VII.             PROGRAM ZAWODÓW

–          12:00 – 13:45 – przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych,

–          14.00 – biegi dla dzieci,

–          14:40 – uroczyste otwarcie biegu głównego,

–          14:45 – start biegu głównego na dystansie 10 km,

–          ok. 16:15 – uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród) na Placu Jana Pawła II

 

 1. VIII.           WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA

–          W biegu głównym na dystansie 10 km, prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 27 kwietnia 2014r. ukończyli 18 lat

–          Opłata startowa biegu głównego wynosi 30 zł  płatna przelewem w trakcie procesu zapisów elektronicznych do dnia 20.04.2014r.

–          W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł płatna w biurze zawodów

–          Dla mieszkańców miasta i gminy Morąg opłata startowa wynosi 10 zł /w dniu zawodów 20 zł/

–          Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika

–          Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność

–          Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu biegu w biurze zawodów

–          Zapisy dzieci do biegów towarzyszących od godz. 13:20 przy Ratuszu

 

 1. IX.               ŚWIADCZENIA

–          Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy: koszulkę i numer startowy

–          200 pierwszych zawodników na mecie otrzyma pamiątkowe medale /dla reszty zawodników medale zostaną dosłane pocztą/

–          Zabezpieczenie medyczne: karetka pogotowia

–          Bufet z wodą dla zawodników będzie znajdował się na trasie biegu ul. Mickiewicza /przy Gimnazjum nr 1/

–          Do dyspozycji zawodników zapewniamy przebieralnie, prysznice, umywalki

 

 1. X.                  BIEGI TOWARZYSZĄCE

–          Biegi dla dzieci „Bieg spóźnionego zająca”

– rocznik 2006-2005 dziewczęta i chłopcy ok. 400m

– rocznik 2004-2003 dziewczęta i chłopcy ok. 400m

– rocznik 2002-2001 dziewczęta i chłopcy ok. 800m

– rocznik 2000-1999 dziewczęta i chłopcy ok. 1200m

– rocznik 1998-1996 dziewczęta i chłopcy ok. 1200m

 

 1. XI.               NAGRODY

–          W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego

– za miejsca I – III  – nagrody rzeczowe, puchary, medale

–          Nagroda „najlepszy Morążanin”, „najlepsza Morążanka”

–          Losowanie nagród

 

 1. XII.             UWAGI KOŃCOWE

–          Limit biegu wynosi 1 godzinę i 30 minut

–          W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny

–          Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu

–          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione

–          Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

bu2014

Możliwość komentowania Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków została wyłączona

OGŁOSZENIE o składanie ofert na stanowisko/pełnienie funkcji – Animator sportu na obiektach „Orlik – 2012 ” w miejscowości Barczewo oraz Łęgajny w roku 2014.

, 23.01.2014

OGŁOSZENIE
o składanie ofert na stanowisko/pełnienie funkcji
– Animator sportu na obiektach „Orlik – 2012 ”

w miejscowości Barczewo oraz  Łęgajny w roku 2014.

 

Główne założenia programu  – Animator sportu na obiektach  „Orlik  2012 „  w miejscowości  Barczewo  oraz  Łęgajny.
I. Cele i zadania programu:

 • wspomaganie  Gminy Barczewo w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012” .
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób  niepełnosprawnych w czasie wolnym,
 • promowanie systematycznej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 • integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport,
 • przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży,
 • zagospodarowanie obiektów sportowych, w tym boisk ORLIK 2012.

II. Zasady realizacji programu:

 • Animator sportu na obiektach  „Orlik 2012”  wyłoniony zostanie  w drodze otwartego konkursu ofert na Animatora sportu na obiektach „Orlik 2012”  w miejscowości  Barczewo  oraz  Łęgajny .

III. Niezbędne wymagania:

 • Wymagane  kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,  tj. instruktor, trener , nauczyciel wychowania fizycznego.
 • kreatywność i dyspozycyjność.
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych.
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 

 w zakresie Animatora sportu na obiektach  „Orlik  2012”

 • prowadzenie  grafików  organizacji  zajęć  na  kompleksie  sportowym   „Orlik  2012”,
 • organizowanie  i  prowadzenie  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,  gier  i  zabaw  ruchowych,  konkursów  sportowych,  a  także  organizacja  i  przeprowadzanie  innych  –  uzgodnionych  i  zatwierdzonych  przez  właściciela  obiektu  form  planowanych  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  zgodnych  ze  szczegółowym  harmonogramem,  przygotowanym  z  gospodarzem  obiektu,
 • realizacja  w  okresie  jednego  miesiąca  rozliczeniowego  minimum  80  godzin  zajęć  udokumentowanych  odpowiednimi  zapisami  w  „Dzienniku  zajęć”   , zgodnie  z  Regulaminem  obiektu  przyjętym  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Barczewie,
 • dbałość  o  przestrzeganie  przez  korzystających  Regulaminu  Kompleksu  „Orlik  2012”,  przyjętego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Barczewie
 • inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.
 • Animator sportu  ponosi  odpowiedzialność  za  porządek  i  bezpieczeństwo  osób  korzystających  z  obiektu  ,   stan  obiektu  oraz  powierzony  sprzęt  sportowy,

V.Zasady zgłoszenia :
Zgłoszenie kandydatur, przystąpienie do otwartego konkursu ofert na stanowisko  Animatora sportu w  Gminie Barczewo dokonywać należy na załączonym WNIOSKU-ZGŁOSZENIU do dnia 29.01.2014r. do godz.15,00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Animator sportu  na  obiektach  Orlik  2012  w  miejscowości  Barczewo  oraz  Łęgajny w roku 2014. ”
VI. Sposób wyboru uczestników.

 1. Po dokonaniu oceny złożonych ofert z wybranym kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 2. Wyboru Animatora sportu dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Barczewa.

VII. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania:

 1. Nadzór i kontrolę nad realizowanym zadaniem sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta Barczewa.

WNIOSEK do wydruku Animator sportu w roku 2014

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE o składanie ofert na stanowisko/pełnienie funkcji – Animator sportu na obiektach „Orlik – 2012 ” w miejscowości Barczewo oraz Łęgajny w roku 2014. została wyłączona
1 38 39 40 41 42 43 44 45