KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email iod @ barczewo.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców od dnia 15.06.2018r.

, 14.06.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie informuje, że od dnia
15.06.2018r. wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa) wchodzą one w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).
Taryfy dla Miasta i Gminy Barczewo zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu
07.06.2018r. Tak więc obowiązują od dnia 15.06.2018r. Zgodnie z art. 24g. ustawy
dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Taryfy zatwierdzone
zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych
okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:
1-12 m-ca: od 15.06.2018r. do 14.06.2019r.
13-24 m-ca: od 15.06.2019r. do 14.06.2020r.
25-36 m-ca: od 15.06.2020r. do 14.06.2021r.

TARYFA 2017-2021 – Treść komunikatu PDF

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego -zatwierdzenie taryf

Link do strony Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-723-2018-it.html

Możliwość komentowania Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców od dnia 15.06.2018r. została wyłączona

Dobra Fraszka o Barczewie

, 14.06.2018

Składamy serdeczne podziękowania uczennicom z Zespołu Szkół w Barczewie – Wandzie Reut i Kasi Przybyłek, które pod okiem polonistki Lidii Zelaman napisały znakomitą fraszkę o Barczewie w ramach Miast Sieci Cittaslow. Za ogromne zaangażowanie, serce, wspieranie idei Cittaslow oraz Promocji Miasta i Gminny Barczewo. Brawoooo:)

Fraszka ukazała się w folderze i chwalimy się jakich mamy młodych pisarzy…

Możliwość komentowania Dobra Fraszka o Barczewie została wyłączona

Otwarcie bieżni lekkoatletycznej

, 13.06.2018

Już niedługo otwarcie nowego obiektu sportowego. Przy ul. Północnej dobiegają końce budowy bieżni lekkoatletycznej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Barczewo. Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 29 czerwca 2018 roku.

  

Możliwość komentowania Otwarcie bieżni lekkoatletycznej została wyłączona

MARKOWICZ&LUBCZYK/WERNISAŻ “INSTRUKCJA”

, 13.06.2018

MARKOWICZ&LUBCZYK/WERNISAŻ INSTRUKCJA

Dziś człowiek jest, jutro go nie mam” TALMUD

inaczej „Ci którzy żyją, otrzymują mandat od tych wszystkich,

którzy umilkli na zawsze. Wywiązać się ze swego obowiązku mogą tylko starając się odtworzyć dokładnie to co było,

wydzierając przeszłość zmyśleniom i legendom” CZESŁAW MIŁOSZ

„Między dziś a jutro jest życie” – tymi słowami rozpoczęła artystka piątkowy wernisaż „INSTRUKCJA”, który odbył się w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie. Temat zawierający słowa – aż słowa kluczowe do V Ksiąg Mojżesza. Artyści poprosili o obserwację, gdyż zbędne

są komentarze. Komentarze o przeszłości, komentarze o człowieku, który wg instrukcji drugiego człowieka nie zasługuje na życie. Poprosili o szukanie, zwrócenie uwagi na symbole, których nie braknie w „INSTRUKCJI”.

Sztukę, którą można obejrzeć w Skarbcu jest doskonałą okazją do zadumy, pamięci nad przeszłością i teraźniejszością. Bo świat jest niepewny i nikt nie powiedział, że nie wrócą „demony”. Przedstawiona instalacja zawiera symbole z kultury judaizmu, przywołuje 49 nazwisk związanych z miastem Barczewo – ofiar holokaustu.

Wystawa Markowicz&Lubczyk jest wzruszającą wystawą. Poprzez sztukę zwracają uwagę… Byśmy zaczęli doceniać życie, siebie nawzajem.

Wernisażu towarzyszył koncert Weroniki Kryczki przy akompaniamencie Jacka Kryczki. Wokalistka olsztyńska, która Jest laureatką I miejsca na 22 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku 2018 r. Dziękujemy za emocje.

Krótki opis z folderu:

INSTRUKCJA
Ustal w którym miejscu jest Ci wygodnie stać.
Upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza w obserwacji.
Mniej oczy szeroko otwarte, a mózg wypełnij ciszą.
Postaraj się obracać we wszystkich kierunkach.
Patrz na słowa ksiąg spisanych.
Nie uciekaj, jeśli zapali się czerwona lampka w Twojej głowie.
To sygnał pracy Twojej wyobraźni.
A nie alarm.
Gdy lampka zgaśnie, sprawdź czy oddychasz tym samym powietrzem co przed wernisażem.

Agnieszka Markowicz

Artysta, malarz. Studia na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. Dyplom w pracowni projektowania artystycznego prof. Stanisława Trzeszczkowskiego w 2004r. Uprawia rysunek, malarstwo sztalugowe, ilustracje do książek.

Ostatnie malarstwo artystki jest porównywane do sztuki surrealistycznej, operuje symboliką i odwołuje się do ludzkich emocji. Poddaje się wyobraźni jak również do niekontrowanego doznania, ulotnych stanów emocjonalnych, które głęboko są ukryte w podświadomości artysty. Duży wpływ wywierają na nią tacy artyści jak Michał Anioł, Salvador Dali, Frida Kahlo.

Artystka mówi, że „w życiu jest pełno surrealizmu – wystarczy pamiętać sny”.

Dieter Lubczyk

Artysta – Zerbuński van Gogh, bo tak go nazywają, prezentował prace na różnych wystawach, min.: w Jedlinie – Zdroju, we Wrocławiu, w Essen.

Artysta stosuje w swojej pracy różne techniki malarskie, jak np. akwarela, akryl, olej, pastel. Malarstwo Dietera Lubczyka charakteryzuje się intensywną kolorystyką. Najczęściej maluje krajobrazy i abstrakcje.

FOTORELACJA: K. Kozera, W. Zdaniuk

Możliwość komentowania MARKOWICZ&LUBCZYK/WERNISAŻ “INSTRUKCJA” została wyłączona
1 2 3 4 5 240