Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62)  od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie kontakt: Krzysztof Matysek, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email iod @ barczewo.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

II edycja konkursu DiscoverEU

, 7.12.2018

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w dniu 29 listopada Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu DiscoverEU. Do wtorku 11 grudnia (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą ubiegać się o bilet na podróż po Europie latem przyszłego roku.

W pierwszej edycji konkursu, która okazała się dużym sukcesem, 15 tys. młodych ludzi miało okazję podróżować po Europie w okresie od lipca do października 2018 r. Wielu w nich uczestniczyło w wydarzeniach zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
Szczegółowe informacje w języku polskim znajdują się pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6530_pl.htm

Możliwość komentowania II edycja konkursu DiscoverEU została wyłączona

Konkurs plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

, 7.12.2018

Konkurs plastyczny

Pocztówka do Świętego Mikołaja”

Urząd Miejski, wydział Informacji Turystycznej zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”. Założeniem konkursu jest możliwość wyrażenia emocji związanych z oczekiwaniem na Świętego Mikołaja, rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci.

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Barczewie /zwany dalej Organizatorem/.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którzy zaprojektują własnoręcznie pocztówkę. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

3. Każdy z uczestników może zgłosić 1 projekt.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą oryginał zaprojektowanej pocztówki na adres:

Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, Wydział Informacji Turystycznej (pok. nr 1B lub1C)

podając swoje imię i nazwisko (w przypadku dzieci niepełnoletnich, dane opiekunów)

Dodatkowo dołączamy do koperty:

wiek dziecka, nr telefonu kontaktowego (osoba dorosła – opiekun) w sprawie powiadomienia o ewentualnej wygranej.

Prace nieopisane nie będą brały udziału w konkursie.

Przyjmowanie prac trwa do 14 grudnia 2018 roku. do godz. 15.00

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

3. Zgłoszone do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki:

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką płaską (bez komputerowej). Pocztówka (10cm x 15cm) włożona do podpisanej koperty.

4. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego praw autorskich

oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Przesłanie/dostarczenie pracy na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez

uczestnika konkursu nieodpłatnej zgody na bezterminową publikację projektu nawww.portal.barczewo.pl oraz na profilach Organizatora w mediach

społecznościowych, a w przypadku otrzymania nagrody także na nieodpłatną publikację w

materiałach promocyjnych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku

osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za

popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony.

7. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych

wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych) oraz

projektów, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak

również z niego wyłączonych.

10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 18 grudnia 2018 roku.

2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

3. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając atrakcyjność, oryginalność – zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, estetykę wykonania Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 3 pierwsze miejsca zwycięskie

4. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca. Dodatkowo wśród

wszystkich uczestników konkursu będą wylosowane siedem osób, które otrzymają nagrody niespodzianki.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.portal.barczewo.pl oraz www.wb.barczewo.pl jako część kampanii

promocyjnej „Pocztówka do Świętego Mikołaja”

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do przyznania

wyróżnień.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda

przechodzi na własność Organizatora.

IV. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.portal.barczewo.pl do dnia 18 grudnia 2018 roku oraz ogłoszone w czasie „Wigilii Miejskiej”, która odbędzie się 19 grudnia 2018 w Barczewie w Skarbcu Kultury Europejskiej.

2. Osoba, której projekt znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o

wygranej drogą telefoniczną.

3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane

przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu,

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub

wręczenie nagrody.

5. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

7. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

8. Nagrody nierozdysponowane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych pozostają do jego dyspozycji.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie

danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r. poz. 922).

Możliwość komentowania Konkurs plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja” została wyłączona
1 2 3 4 5 265