Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62)  od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email iod @ barczewo.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

Olsztyński Zespół Kameralny PRO MUSICA ANTIQUA

, 24.09.2018

21 września Skarbiec Kultury Europejskiej gościł OLSZTYŃSKI ZESPÓŁ KAMERALNY „PRO MUSICA ANTIQUA”. Organizatorem wyjątkowego koncertu był Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz współorganizatorem Urząd Miejski w Barczewie Wydział Informacji Turystycznej.

Zespół kameralny „Pro Musica Antiqua” powstał we wrześniu 1992 roku. Jego założycielem a zarazem kierownikiem artystycznym i menadżerem jest Leszek Szarzyński. Skupił on wokół siebie wybitnych artystów – solistów orkiestr symfonicznych i profesorów Akademii Muzycznych.

W piątkowy wieczór zespół wystąpił w składzie: Leszek Szarzyński (flet) – profesor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jerzy Szafrański (obój) – wieloletni solista Filharmonii Narodowej w Warszawie, Lucyna Żołnierek-Frenszkowska(fortepian) – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, solistka i kameralistka oraz Ewa Alchimowicz-Wójcik (sopran) absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, doktor sztuk muzycznych, solistka krajowych i zagranicznych scen koncertowych. Pro Musica Antiqua ma bogaty repertuar, prezentujący muzykę różnych epok, najchętniej dzieła mistrzów baroku i wczesnego klasycyzmu. Koncert rozpoczął się o godzinie 18. Największe wrażenie na uczestnikach koncertu zrobił niesamowity, piękny głos Ewy Alchimowicz-Wójcik, która od kilku lat współpracuje z Filharmonią Warmińsko-Mazurską im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Ma w repertuarze wiele pieśni zarówno polskich kompozytorów, jak i obcych, liczne arie operowe, operetkowe czy musicalowe, w tym prawykonania. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w koncercie.

  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     

Możliwość komentowania Olsztyński Zespół Kameralny PRO MUSICA ANTIQUA została wyłączona

DOLCE FAR NIENTE – NIEDZIELA CITTASLOW

, 24.09.2018

Odkąd Barczewo przystąpiło w 2013 roku do miast Cittaslow, we wrześniu jest organizowana Niedziela Cittaslow. Ale zacznijmy od początku…

Idea sieć Cittaslow zrodziła się we Włoszech, aby pozwolić mieszkańcom i gościom cieszyć się ich miastami. Warto przypomnieć trzy najważniejsze korzyści płynące dla miast z członkostwa w stowarzyszeniu Cittaslow.

Po pierwsze zaistnienie w sieci zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Miasta ze sobą ściśle współpracują, organizują wspólne festyny. Posiadają spójną koncepcję

rozwoju. Po drugie, kierunkowskaz rozwoju, czyli w którą stronę powinno rozwijać się miasto, aby znaleźć równowagę. Koncertowanie się na autentyczności, tradycji, stawianie na lokalności, aktywizację mieszkańców.

A po trzecie, promocja miasta, bardzo kluczowy aspekt, który udowadnia, że doskonale żyje się w małych miasteczkach, ze względu na bliskość natury, dostępność bardzo dobrych jakości produktów.

Spróbujmy zrozumieć życie codzienne, docenić najmniejsze elementy tego świata. Bo nigdy nic nie wiadomo – życie jest niepewne. Docenić i przeżywać „dolce far niente”, czyli w polskim tłumaczeniu „słodkie nieróbstwo”. Nie oznacza to bynajmniej, żeby kompletnie nic nie robić. Po prostu w „dolce far niente” kiedy ten czas nadejdzie, oddać się w całości, nie mając wyrzutów sumienia, delektować się życiem. Upragniony ideał, do którego nieustannie się dąży. Istnieje tylko czysta przyjemność. Tu i teraz.

I tak było 23 września w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie – w Niedzielę Cittaslow. Impreza zorganizowana przez Urząd Miejski, wydział Informacji Turystycznej, promocji miasta i gminy wraz ze stowarzyszeniem LGD Południową Warmią.

Wspólne biesiadowanie, nic nie robienie tylko picie kawy z cynamonem czy kakao czy miodem. Do tego rogalik, beza – czysta rozkosz dla podniebienia.

W Skarbcu rozstawiły się stoiska: Kaflarnia Warmińska, Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Warmińska Pszczoła, Pasieka Warmiński Las, Zakład Wędliniarski FLIS-POL, Uroczysko Deresze, Agnieszka Klucznik – Edriouch, Gospodarstwo Agrosandacz Zbigniew Piekarski, Zakład Aktywności Zawodowej Biskupiec, Gospodarstwo Rolne Ilony i Andrzeja Wasieczko, Gospodarstwo rolne NAD AREM i Ania Wojszel z filiżankami.

Osoby, które uczestniczyły w „Dolce Far Niente” mogły degustować ciasta, miody, sery kozie, ryby, wegetariańskie potrawy, warmińskie przysmaki. Usiąść na kocach i rozmawiać o niczym. Po prostu być…Nie zabrakło tez doskonałej muzyki, doskonałego koncertu Weroniki Kryczki, utalentowanej wokalistki o niebywałym wokalu i charyzmie.

Nowością była zaprezentowana Joga Pani Klamki. Każdy niezależnie od wieku, wagi i wyznania mógł poćwiczyć jogę. Każdy bodziec skłaniający do aktywności fizycznej jest dobrem, duchowym rozwojem.

Co to była za niedziela?! Niedziela pełna wolniejszego czasu, przyjemności, radości dzieci – smaku życia. I te pogawędki, rozmowy o dziedzictwie kulturowym – dialog między profesorem Stanisławem Czachorowskim a prezesem Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia” Tomaszem Piłatem.

Spróbujmy smakować życia każdego dnia. A z każdym kęsem rozkoszować się pięknem i dobrem. DOLCE FAR NIENTE. DZIĘKUJEMY:)

Możliwość komentowania DOLCE FAR NIENTE – NIEDZIELA CITTASLOW została wyłączona

Głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

, 21.09.2018

Do 27 września można głosować na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego drogą elektroniczną lub papierową w godzinach pracy urzędu.
W sobotę 22 września w godzinach 10.00-14.00 można również oddać głosy papierowo w Urzędzie Gminy Barczewo w Wydziale Informacji Turystycznej pok. 1 C. Wejście od strony Informacji Turystycznej.
https://barczewo.budzet-obywatelski.org/glosowanie

Możliwość komentowania Głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. została wyłączona
1 2 3 4 5 256