Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62)  od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie kontakt: Mateusz Brocki, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email brocki@togatus.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

„Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”

, 5.02.2019

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”. Zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 15 lutego 2019r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) dokumentację fotograficzną dotyczącą osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (do 10 zdjęć);
b) opis kandydata (maks. jedna strona formatu A4, minimalna czcionka
nr 12), sporządzonego na komputerze;
c) zawierać oświadczenie wskazane w ust. 5.

Wersję elektroniczną należy przesłać na adres e-mail aniol.sukcesu@barczewo.pl

Wersję papierową przesłać/dostarczyć należy na adres Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Do wersji papierowej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną
(na płycie CD/DVD, pendrive).

Wszelkie koszty przygotowania i przesłania zgłoszeń ponoszą zgłaszający,
a materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo, z dopiskiem:
„Anioł Sukcesu” i podaniem kategorii do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Zarówno w przypadku przesyłki listownej jak i zgłoszenia w wersji elektronicznej liczy się data wpływu.

Zgłaszający winien podać adres do korespondencji oraz adres osoby nominowanej w celu dostarczenia zaproszenia do udziału w Gali Anioła Sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem „Anioła Sukcesu w Gminie Barczewo”

Możliwość komentowania „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” została wyłączona

Dotacje do wymiany pieców, dociepleń budynków w programie „Czyste Powietrze”

, 30.01.2019

Wznowiono nabór wniosków w rządowym programie „Czyste powietrze”. Właściciele domków jednorodzinnych mogą uzyskać pomoc  od 7 do 53 tys. zł. W ramach tej kwoty można m.in.:
-wymienić piec,
– docieplić budynek
– wymienić okna i drzwi,
– zainstalować kolektory słoneczne,
– ogniwa fotowoltaiczne,
– pompę ciepła lub wentylację z odzyskiem ciepła.

Dotacja może też objąć (do określonych kwot): audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz analizę ornitologiczną i chiropterologiczną (dotyczącą nietoperzy).

Na największe wsparcie nawet na 90 proc. dotacji, mogą liczyć najubożsi, osoby u których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł miesięcznie.

W gospodarstwach domowych, w których dochód  przekracza 1600 zł, można uzyskać bezzwrotną pomoc, nie większą niż 30 proc. inwestycji. Dodatkowo można ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę. Warunkiem pomocy finansowej  to przeprowadzenie inwestycji
w przeciągu dwóch lat. Minimalny koszt kwalifikowany inwestycji to 7 tys. zł.

Dodatkowo w programie mogą wziąć udział osoby dopiero budujące dom, które dysponują pozwoleniem budowlanym.

Natomiast szans na wsparcie nie ma właściciel czy współwłaściciel domu, w którym wydzielono np. trzy mieszkania lub znajduje się lokal usługowy
o powierzchni większej niż 30 proc. całego domu.

Mieszkańcy Naszej Gminy z wnioskiem o wsparcie muszą wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.
W sprawach Programu „Czyste Powietrze”  zapraszamy do kontaktu telefonicznego 89 522 02 20.

Więcej informacji o projekcie „Czyste powietrze” możecie Państwo znaleźć na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Andrzej Maciejewski

Burmistrz Barczewa

Możliwość komentowania Dotacje do wymiany pieców, dociepleń budynków w programie „Czyste Powietrze” została wyłączona
1 2 3 4 5 271