Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62).

Gmina od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email iod @ barczewo.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

Rodzinny Piknik Strażacki

, 13.08.2018

W sobotę dnia 11 sierpnia odbył się RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI w ramach obchodów 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. Choć pogoda nie dopisała to i tak chętnych do zabawy było wielu. Strażacy zaoferowali wiele atrakcji nie tylko dla najmłodszych. Były konkursy i zabawy dla dzieci m.in. konkurs plastyczny, oraz pokaz puszczania baniek mydlanych. Odbył się pokaz sprzętu oraz pokazy ratownicze. Nie mogło również zabraknąć nauki pierwszej pomocy. Podczas pikniku była możliwość przejechania się wozem strażackim.

                                          

Możliwość komentowania Rodzinny Piknik Strażacki została wyłączona

POMPEJE WARMIŃSKIE 2018 – ALT WARTENBURG. CHRYSTIANIZACJA ZIEM PRUSKICH

, 10.08.2018

…dawno, dawno temu w latach 90. XX wieku nad polami, lasami, drogami w pobliżu Barczewka, kilka kilometrów od Barczewa, przelatywał samolot z doktorem Jerzym Miałudunem na pokładzie. Na fotografii lotniczej, którą wtedy zrobił, dostrzegł regularne kształty, których natura nie byłaby w stanie stworzyć.

Czytamy w artykule Tomasza Kursa „Dojrzewające zboże układało się w takie kształty i dawało takie odcienie, że powstały zarysy domostw i dróg między nimi. Izabella Mirkowska, archeolog z Muzeum Warmii i Mazur, pojechała na miejsce i potwierdziła te przypuszczenia. Na dodatek na powierzchni znalazła liczne fragmenty średniowiecznej ceramiki i żelaza, które wyszły spod ziemi, zapewne w trakcie prac polowych.
Fotografię lotniczą zrobioną w rejonie Barczewka obejrzał dr Arkadiusz Koperkiewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wniosek był jeden: Miałudun, robiąc zdjęcie, natknął się na pozostałości miasta z pierwszej połowy XIV w.” 
I taki był początek prac archeologicznych w Barczewku w poszukiwaniu miasta i zamku, wybudowanego w latach 1325 r przez biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy. Wspominają o tym XIV-wieczne kroniki jak również archeologiczna mapa autorstwa Steffla i Fromma z 1914 roku.

Wspomnieć należy Thomasa Hauck, który przedstawił swoją wizję rysunkową miasta i zamku, otoczonego palisadą (z jednej strony zwodzony most), z zabudowaniami wewnątrz. Badania archeologiczne, które są prowadzone od roku 2013 r. są wsparte przez niemieckie ministerstwo ds. kultury i mediów. Przypominamy, iż powstał międzynarodowy zespół naukowy w skład którego wchodzą: archeolog mediewista dr hab. Felix Biermann, historyk sztuki prof. Christofer Hermann czy specjalizujący się w historii uzbrojenia i średniowiecznych militariów Kacper Martyka, archeolog z Muzeum Warmii i Mazur.

Kontynuacja badań archeologicznych w ramach drugiej części międzynarodowego projektu „Barczewko/Alt Wartenburg – warmińskie Pompeje” rozpoczęły się w sierpniu tego roku. W tym roku jest to grupa niemiecko-litewsko-polska.

Dr Arkadiusz Koperkiewicz, kierownik badań informuje, że wyniki eksponowane będą na trzech wielkich międzynarodowych wystawach w Malborku, Pradze i Magdeburgu związane tematycznie z historią Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Nigdy nic nie wiadomo czy część ekspozycji nie będzie zaprezentowana w Barczewie w Skarbcu Kultury Europejskiej.

Tymczasem możemy się pochwalić, że w poprzednich latach archeolodzy odsłonili w całości piwnice czterech domostw średniowiecznych. Odnalezione zostały przedmioty min. monety, żelazne elementy pługa, topór żelazny, część mosiężnego kociołka, ślady pieców, żelazne narzędzia i zachowane w całości dzbany, misy, garnki, kubki itp. Pod zawalonym stropem w jednej z chat natknęli się na ludzkie szczątki, a obok na fragmenty metali, brązowe pierścionki, żelazne nożyce, ciężarek do sieci. Wciąż odnajdywane są groty strzał i bełty kusz. Z pewnością to pozostałość po najeździe litewskim.

Trwa drugi sezon badania cmentarzyska z początku chrystianizacji ziem Pruskich według średniowiecznych zwyczajów pogrzebowych. Odnalezione w grobie fragmenty pokruszonej ceramiki. Głowa zmarłego była skierowana w kierunku zachodnim.

Życzymy naszym archeologom odkrycia kościoła i innych skarbów średniowiecznych.

Możliwość komentowania POMPEJE WARMIŃSKIE 2018 – ALT WARTENBURG. CHRYSTIANIZACJA ZIEM PRUSKICH została wyłączona
1 2 3 4 5 251