Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62)  od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email iod @ barczewo.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

Honorowy tytuł “Przyjaciela Warmii”

, 14.11.2018

Dnia 9 listopada na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja pt. ”Warmińskie drogi do niepodległości”, podczas której nagrodzeni honorowym tytułem „Przyjaciela Warmii” otrzymali statuetki Copernicusa. W tym roku z Gminy Barczewo taką statuetkę otrzymał Pan Wojciech Zenderowski. Statuetka corocznie wręczana jest dla osób, które doskonale znają historię własnego regionu, swojej „małej ojczyzny”. Pan Wojciech Zenderowski jest autorem wielu publikacji o Gminie Barczewo m.in. „Miasto z aniołami w herbie. Historia Barczewaoraz „Gmina Barczewo. Śladami historii”.  Jeszcze raz serdecznie gratulujemy za otrzymane wyróżnienie. 

            

Możliwość komentowania Honorowy tytuł “Przyjaciela Warmii” została wyłączona

Obchody 100 -lecia odzyskania niepodległości z jednostką OSP Barczewo.10.11.2018r.

, 13.11.2018

W godzinach 10.00-12.00 w jednostce OSP Barczewo odbyło się szkolenie udzielania pierwszej pomocy, którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci z gminy Barczewo. Oprócz nauki i zasad udzielania pierwszej pomocy odbył się konkurs plastyczny dla najmłodszych  J każdy z młodych malarzy otrzymał drobne upominki oraz dużo słodyczy J. Najmłodsi uczestnicy szkolenia mogli również przejechać się wozem strażackim oraz posilić się ciepłą grochówką.

O godz. 12.00 władze gminy Barczewo przy udziale Pani Danuty Tarasiewicz Sekretarza Barczewa, Andrzeja Maciejewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie oraz zaproszonych gości Wicestarosty Olsztyńskiego Andrzej Abako, Zastępcy dowódcy JRG2 – Jarosława Ciemińskiego, Radnej Powiatu Olsztyńskiego- Krystyny Szter, Radnej Rady Miejskiej Barczewo- Krystyny Mańkowskiej odbyło się oficjalne przekazanie jednostkom OSP gminy Barczewo sprzętu w postaci defibrylatorów AEG oraz zestawu torb ratowniczych, który został Współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Tym samym w Barczewie jest pierwszy ogólnodostępny AED, który znajduje się w specjalnej kapsule umieszczonej na budynku remizy OSP Barczewo.

Oprócz przekazania sprzętu ratowniczego, nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszej w regionie szafy do suszenia i ozonowania ubrań oraz suszenia węży dla jednostki OSP Barczewo, która została zakupiona dzięki dofinansowaniu Pana Roberta Hestkowskiego i wsparciu firmy PRIMAVERA FURNITURE oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Dzięki zabiegowi ozonowania z ubrań usuwane są wszelkie substancje rakotwórcze, które osiadają podczas gaszenia pożarów.

Autor tekstu oraz zdjęć
UM/IT/Katarzyna Stasiewicz

Możliwość komentowania Obchody 100 -lecia odzyskania niepodległości z jednostką OSP Barczewo.10.11.2018r. została wyłączona

MAM NA IMIĘ…POLSKA – POLSKA NIEPODLEGŁA

, 13.11.2018

Cała Polska świętowała 100 rocznicę Niepodległej Polski. Jak również cały świat, który tego dnia z Polską się zjednoczył.

Gmina Barczewo w ciągu tygodnia przygotowała na tę okazję wyjątkowe wydarzenia.

Były koncerty pieśni patriotycznych, apele. Została odsłonięta tablica pamiątkowa w Zespole Szkół w Barczewie, strażacy upamiętnili rocznicę w przeszkoleniu ok. 100 osób w prawidłowym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Hymn Mazurka Dąbrowskiego rozbrzmiewał w każdym zakątku w gminie Barczewo – gdzie aktualne wartości takie jak: patriotyzm, uczciwość, odwaga, pracowitość, towarzyszyły wszystkim zabranym.

Patrząc na karty historii…opowieści naszych babć, dziadków, pradziadków..Rzeczypospolita rzeczywiście zniknęła z mapy Europy ale nigdy, przenigdy nie zniknęła z serc, z samych Polaków. Przodkowie nasi którzy przez 123 lata za wszelką cenę walczyli o zachowanie historii, języka polskiego, jej obyczajów, kultury – wszystko po to aby myśleć o odrodzeniu Państwa, walczyć o Niepodległość. Dbajmy o Ojczyznę, dbajmy i szanujmy siebie nawzajem.

Uroczystości 11 listopada w Barczewie rozpoczęły się tuż przed 10.00 przed ratuszem. W uroczystości wzięły wszystkie jednostki z terenu gminy Barczewo. Poczty sztandarowe z Zakładu Karnego, Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabrakło też barczewskich policjantów z komisariatu Policji a przede wszystkim dzieci i młodzieży ze szkół nr 1 i nr 3. Dumnie przeszedł marsz do kościoła św. Anny, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Oprawą muzyczną zajęła się nasza barczewska, utalentowana wokalistka Magdalena Łowkiel.

W Skarbcu Kultury Europejskiej, uroczystość otworzył Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski, przemówieniem w którym podkreślił, że „najważniejsze to by nigdy nie zapomnieć spuścizny narodowej, naszego dziedzictwa kutrowego. Byśmy wszyscy dążyli do wspólnej drogi, byli zdolni do kompromisu i umieli połączyć swoje wartości, swoje idee”.

Następnie odbył się koncert absolwentki Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, mezzosoprana Agnieszki Szczuckiej przy akompaniamencie Łukasza Jóźwiaka, absolwenta Akademii Muzycznej w Szczecinie. Zabrzmiały utwory Fryderyka Chopina – Etiuda Rewolucyjna, pieśni – Życzenie, Smutna rzeka, Śliczny chłopiec, Z gór, gdzie dźwigali, Wojak, Piosnka litewska, Leci liście. Pieśni patriotyczne: Białe róże, Wojenka, O mój rozmarynie, Przybyli ułani. Na zakończenie Agnieszka Szczucka zaśpiewała Ave Maria P. Mascagni.

Dokładnie o godzinie 12.00 rozpoczęła się akcja „Niepodległa do hymnu”. W ramach tego wydarzenia Polacy na całym świecie zjednoczyli się i wspólnie zaśpiewali hymn narodowy. Tak też odbyło się w Barczewie, w Skarbcu Kultury Europejskiej.

Tego dnia 11 listopada mogliśmy mieć okazję usłyszeć utwory Fryderyka Chopina również w wykonaniu zdolnych uczniów z powiatowej szkoły muzycznej I stopnia z filią w Barczewie – Miłosza Grzywińskiego (Nokturn cis – moll, opus pośmiertne), Wiktorii Marel, (Polonez g-moll) oraz Jana Hestkowskiego (Cantabile).

Jeszce nigdy muzyka Chopina tak nie rozbrzmiała w Skarbcu jak tego dnia w 100 rocznicę uzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczucie błogości, drgania i podszepty szczęścia – nazywam się…Polska

Dziękujmy…

Możliwość komentowania MAM NA IMIĘ…POLSKA – POLSKA NIEPODLEGŁA została wyłączona

Podziękowania

, 2.11.2018

Podziękowania za wieloletnią współpracę Burmistrzowi Barczewa Lechowi Nitkowskiemu od Dyrektora Zakładu Karnego ppłk Marka Kulwickiego

Możliwość komentowania Podziękowania została wyłączona
1 2 3 4 5 262