Podzielone płatności VAT

, 28.06.2018

Gmina Barczewo informuje, iż związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 62)  od 1 lipca 2018 roku faktury od kontrahentów będących podatnikami VAT opłacać będzie w formie podzielonej płatności.

Więcej na temat podzielonej płatności .

Możliwość komentowania Podzielone płatności VAT została wyłączona

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

, 24.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barczewie jest: Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Lub za pomocą adresu email iod @ barczewo.pl
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Barczewo;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona

Utworzenie Centrum Aktywizacji

, 20.09.2018

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Utworzenie Centrum Aktywizacji dofinansowany
ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:

Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie miejsc w Barczewie do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców.

Inwestycja polega na  adaptacji całego budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi Centrum Aktywizacji ma obejmować także infrastrukturę towarzyszącą, służącą prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących, znajdującą się na obszarze rewitalizowanym tj. boisko lekkoatletyczne, skocznię w dal, rzutnię kulą, skatepark, street workout, ciągi piesze, monitoring i oświetlenie na terenie Barczewa.

Budynek dawnego spichlerza usytuowany przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie zostanie dostosowany do nowej funkcji, bieżnia przy stadionie na ul. Wojska Polskiego zyska nową nawierzchnię, w części miasta zostanie rozbudowany monitoring i oświetlenie oraz zostaną wymienione chodniki, a przy ul. Północnej powstaną nowe miejsca rekreacji. Tak, w dużym skrócie można opisać inwestycję pn. Utworzenie Centrum Aktywizacji. Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje znaczną cześć miasta, nie jest skupiona na jednym obiekcie, głównym jej założeniem, jest stworzenie, miejsc  w Barczewie do prowadzenia działań aktywizujących  i integrujących mieszkańców Gminy Barczewo.

Inwestycję można podzielić na 4 części.

 1. Adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi. W ramach tej części inwestycji, zostanie zmieniony sposób użytkowania spichlerza zbożowego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. W obiekcie odbywać się będą zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym między innymi warsztaty motywująco aktywizujące (warsztaty motywacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty rozwoje kreatywności i aktywnego spędzania czasu wolnego, warsztaty z trenerem pracy). W obiekcie będą również realizowane usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, środowiskowe formy wsparcia (między innymi opieka asystenta rodziny), usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych. W budynku będą odbywać się spotkania i integracje międzypokoleniowe w celu przeciwdziałania powielaniu negatywnych wzorców a także ograniczenia zjawiska powielania biedy. Do obiektu zaprojektowano przyłącze gazowe, hydrant p.poż, nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Zaprojektowano nowe przykrycie dachowe oraz nowe stropy międzykondygnacyjne. Obiekt został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie windy oraz zaprojektowanie wejścia do obiektu bezpośrednio z terenu. Na terenie zaprojektowano miejsce integracyjne do spotkań- wiata, parkingi dla obsługi użytkowników budynku, miejsca na rowery, oświetlenie i monitoring terenu, małą architekturę ( ławki, kosze na śmieci), ogrodzenie terenu i nasadzenia.
 2. Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Zakres inwestycji w tej części zadania obejmuje: powiększenie bieżni lekkoatletycznej- czterotorowej, wykonanie skoczni do skoku w dal, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, montaż piłkochwytów, budowa oświetlenia bieżni i boiska, urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkarzyki
  i stół do tenisa stołowego. Zmiana lokalizacji istniejących wiat. Remont i rozbudowa budynku szatniowo-socjalnego polega na zmianie układu funkcjonalnego budynku, wykonanie elewacji
  i nowego pokrycia dachowego, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej obiektu.
 3. Budowa skatepark-u i street workout-u przy nowo wybudowanej w 2018 roku bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w
 4. Modernizacja ciągów pieszych na obszarze rewitalizowanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących obiekty kubaturowe Centrum Aktywizacji, boisko lekkoatletyczne, boisko orlik oraz skatepark, street workout, a także z infrastrukturą nad rzeką Pisą i budynku Centrum Wielu Kultur. Na obszarze zaprojektowano oświetlenie, monitoring.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia 2422 osób zamieszkujących obszar rewitalizowany w Barczewie, poprzez adaptację, remont i doposażenie zdegradowanych obszarów miejskich i utworzenie Centrum Aktywizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Projekt służyć będzie 80 osobom korzystającym ze zrewitalizowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich i 1000 osobom korzystającym ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach.

Interesariusze projektu to:

 • podstawowym interesariuszem projektu są osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany. Kolejnymi interesariuszami są:
 • Gmina Barczewo
 • mieszkańcy miasta i gminy Barczewo
 • przedsiębiorcy lokalni interesariusze drugorzędni:
 • władze regionalne (wojewódzkie)
 • turyści odwiedzający gminę Barczewo

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1:

 • zwiększenie dostępności mieszkańców obszaru rewitalizowanego do usług publicznych oraz wzmacnianie spójności wewnętrznej obszaru objętego rewitalizacją, poprzez udostępnienie nowoczesnej, dostosowanej do ich potrzeb infrastruktury, dzięki której możliwe będzie prowadzenie m.in. zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanie usług wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, środowiskowe formy wsparcia, usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych.

Cel szczegółowy 2:

 • podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Cel szczegółowy 3:

 • poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym.

Wartość całkowita projektu: 6 457 630,00 PLN

Dofinansowanie projektu:  5 310 754,91 PLN

Okres realizacji projektu:   IV kwartał 2018-III kwartał 2020

 

Możliwość komentowania Utworzenie Centrum Aktywizacji została wyłączona

Spotkanie sołeckie 18.09

, 19.09.2018

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Barczewie odbyło się spotkanie sołeckie podczas którego sołtysi z Gminy Barczewo wręczyli Burmistrzowi Barczewa Lechowi Nitkowskiemu tabliczkę pamiątkową oraz bukiet kwiatów w podziękowaniu:

za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności,

za wspieranie naszych działań, okazaną pomoc i życzliwość”

 

Możliwość komentowania Spotkanie sołeckie 18.09 została wyłączona

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

, 19.09.2018

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku

16 września w Olsztynku odbyły się Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.30 przemarszem korowodu do amfiteatru, gdzie o godzinie 12 rozpoczęła się msza święta. Podczas uroczystości Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski został odznaczony przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina „Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

                           

Możliwość komentowania Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie została wyłączona
1 2 3 4 5 255