Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa – SZKOLENIE

, 4.12.2017

 

Szanowni Państwo,

 

ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na szkolenie pt. „Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne”, które odbędzie się 07.12.2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

 

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych takich jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia. Autor licznych opracowań i szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług, prawu pracy, działalności eksportowej oraz delegowaniu pracowników. Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: een@wmarr.olsztyn.pl lub faxem: 89 521 12 60.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 05.12.2017 roku.

 

W załączeniu program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

Zaproszenie

Program szkolenia

formularz zgłoszeniowy

Możliwość komentowania Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa – SZKOLENIE została wyłączona

„Zaprojektuj pocztówkę świąteczną – Magia Świąt w Barczewie”

, 4.12.2017

Regulamin konkursu

Zaprojektuj pocztówkę świąteczną – Magia Świąt w Barczewie”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Barczewie /zwany dalej Organizatorem/.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którzy zaprojektują własnoręcznie pocztówkę. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

3. Każdy z uczestników może zgłosić 1 projekt.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą oryginał zaprojektowanej pocztówki na adres:

Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, Wydział Informacji Turystycznej (pok. nr 1B lub1C)

podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania na kopercie.

Dodatkowo dołączamy do koperty: wiek, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego.

Prace nieopisane nie będą brały udziału w konkursie.

Przyjmowanie prac trwa do 14 grudnia 2017 roku. do godz. 14.00

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki, która musi przedstawiać „Magię Świąt w Barczewie”, zawierać min. logo Barczewa

3. Zgłoszone do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki:

a) Prace oryginalne o wymiarach 10 cm x15 cm

b) Prace o dowolnej technice plastycznej

4. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego praw autorskich

oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Przesłanie/dostarczenie pracy na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez

uczestnika konkursu nieodpłatnej zgody na bezterminową publikację projektu na www.portal.barczewo.pl oraz na profilach Organizatora w mediach

społecznościowych, a w przypadku otrzymania nagrody także na nieodpłatną publikację w

materiałach promocyjnych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku

osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za

popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony.

7. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych

wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych) oraz

projektów, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak

również z niego wyłączonych.

10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 15 grudnia 2017 roku.

2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

3. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając atrakcyjność, oryginalność – zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, estetykę wykonania Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 3 pierwsze miejsca zwycięskie

4. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca. Dodatkowo wśród

wszystkich uczestników konkursu wylosowanych zostanie pięć osób, które otrzymają nagrody niespodzianki.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na łamach

na naszej stronie internetowej: www.portal.barczewo.pl oraz www.wb.barczewo.pl jako część kampanii

promocyjnej Magia Świąt w Barczewie”

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do przyznania

wyróżnień.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda

przechodzi na własność Organizatora.

IV. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.portal.barczewo.pl do dnia 15grudnia 2017 roku oraz ogłoszone w czasie Wigilii Miejskiej, która odbędzie się 15 grudnia 2017w Barczewie, (parking koło Ratusza)

2. Osoba, której projekt znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o

wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.

3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane

przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu,

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub

wręczenie nagrody.

5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym

powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

6. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

8. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

9. Nagrody nierozdysponowane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych pozostają do jego dyspozycji.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie

danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r. poz. 922).

Możliwość komentowania „Zaprojektuj pocztówkę świąteczną – Magia Świąt w Barczewie” została wyłączona

Nagrodzeni medalem „Prodesso Auso”…

, 1.12.2017

30 listopada 2017 roku w Parafii Archikatedralnej Świętego Jakuba w Olsztynie odbyło się wręczenie orderu „PRODESSO AUSO” co po łacinie znaczy: odważyć się. Został on ustanowiony przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego już w 2003 roku. W tym roku medal otrzymało 19 osób, w tym 11 z naszej gminy – Eleonora Mańkowska, Elżbieta i Przemysław Chojnowscy, Elżbieta i Andrzej Dzikowscy, Teresa Jezierska-Rogowska, Eliza i Stanisław Skindel, Janusz Skowroński, Janina Dreger oraz Stanisław Gajewski. Parafian doceniono między innymi za zaangażowanie w życie parafii, służbę przy ołtarzu oraz organizowanie koncertów i pielgrzymek. Medal przyznaje się również na rzecz ewangelizacji kultury chrześcijańskiej, czy dobroczynności.

 

Możliwość komentowania Nagrodzeni medalem „Prodesso Auso”… została wyłączona

Grudzień w Gminie Barczewo

, 1.12.2017

Możliwość komentowania Grudzień w Gminie Barczewo została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 203