Stypendia – Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

, 11.05.2017

Drodzy obecni i przyszli Stypendyści naszej Fundacji, poniżej zamieszczam bardzo ważne informacje. Czytajcie uważnie

Zarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018.
Dokumenty będzie można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.
Wnioski:
Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i facebooku Fundacji – https://www.facebook.com/fundacjafzo
Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
– osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,
– są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
– spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 634 zł, a dla osoby w rodzinie – 514 zł ).
KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY – AKADEMICKI 2017/2018
na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto
osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto
Kompletność wniosku:
Można starać się o stypendium naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne.
Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2017 roku.
Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty, można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 89 521 05 69).
Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych zamieszczone na profilu internetowym Fundacji (facebooku)- https://www.facebook.com/fundacjafzo?ref=bookmarks

Link do wniosku: https://drive.google.com/drive/folders/0B8txksRQDObEfjJFYThYY1pIUDZLRkg0Q29ObGFlQlRxNmY0MEdKLXNFSGNTb25lVGlIalE

Opracowała:
Joanna Rogowska – koordynator Fundacji

źródło https://www.facebook.com/fundacjafzo

Możliwość komentowania Stypendia – Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej została wyłączona
1 2 3 4 5 6 7 8 161