INFORMACJA W SPRWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

, 26.11.2013

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

1. Przebieg procesu konsultacji

W dniach od 31 października do 12 listopada 2013 r odbyły się konsultacje społeczne projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Projekt udostępniony był od 24 października 2013 r

a.    na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie w zakładce organizacje pozarządowe

  1. na stronie internetowej Urzędu

c.    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr LIV/411/10 Rady Miejskiej w Barczewie  z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Zgłoszone uwagi

 

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły dwie opinie

Lp. Organizacja zgłaszająca opinię Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego zapisu Uzasadnienie wprowadzenia bądź nie uwzględnienia proponowanych zmian
1 Stowarzyszenie „Dasz radę” prośba o umieszczenie w Rocznym programie współpracy zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska  pod nazwą „Barczewskie Gimnazjum Swojemu Miastu”  celem zadania ma być posadzenie przez uczniów 650 drzew i krzewów z okazji 650 rocznicy uzyskania przez Barczewo praw miejskich oraz zabezpieczenie w budżecie Gminy4 500,00 zł na w/w zadanie. Zadania konkursowe określone w rozdziale VI Priorytetowe zadania publiczne Rocznego Programu współpracy na 2014 r., które planowane są do realizacji , kierowane są do szerokiego grona odbiorców a także zakres przedmiotowy zadań obejmuje szerokie spektrum działań .  Nie znajduje się przesłanek do podziału  zadań i wyszczególnienie zadania z ekologii ,którego głównym celem jest  upamiętnienie 650-lecia uzyskania praw miejskich Barczewa.
2 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego członek p. Halina Bronka Prośba o umieszczenie w Rocznym Programie współpracy na 2014 r. zadania pod nazwą „Obchody 650-lecia miasta Barczewa” i zabezpieczenie środków w wysokości 40 000,00 zł na realizację w/w zadania. Zadania proponowane przez Samorząd Barczewa w Rocznym programie współpracy na 2014r. Realizowane są przez podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe nie określiły chęci realizacji w/w zadania nie wnosząc prośby we wnioskach do budżetu  lub w formie opinii w ramach konsultacji projektu Rocznego programu współpracy, dlatego nie znajduje się przesłanek do umieszczenia tego zadania jako priorytetowego na 2014 r.
3 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – pozostali członkowie p. Danuta Zielonka, p. Alina Jakończuk, p. Bogdan Caruk, p. Szymon Kurdynowski  Przyjęli Roczny Program współpracy bez zmian  z opinią pozytywną.

 

 

3. Podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik Burmistrza do spraw współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi Anna Gędas.

 

 

 

 

Możliwość komentowania INFORMACJA W SPRWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. została wyłączona

Chór „Moderato” działający serdecznie zaprasza na Koncert z okazji 10-lecia

, 21.11.2013

Chór „Moderato” działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie serdecznie zaprasza na Koncert z okazji 10-lecia chóru z
udziałem Gości Specjalnych, który odbędzie się 22 listopada (piątek)
2013 r. o godz. 18 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie ul. Wojska
Polskiego 36.

Możliwość komentowania Chór „Moderato” działający serdecznie zaprasza na Koncert z okazji 10-lecia została wyłączona

Obchody Święta Niepodległości w Barczewie

, 15.11.2013

Możliwość komentowania Obchody Święta Niepodległości w Barczewie została wyłączona
1 190 191 192 193 194 195 196 197 198 216