ZAWIADOMIENIE !!!!

Prezydent Miasta Olsztyn informuję iż zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020 na rok 2017 w miesiącu październiku br. przewidziane jest rozpoczęcie naboru w konkursie w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Szczegóły w załączeniu

Informacja konkurs 11.2.4 (002)