XIII edycji konkursu fotograficznego pt. : „Krajobraz Warmii i Mazur”

, 20.03.2017

 

Regulamin

XIII edycji konkursu fotograficznego

pt. : „Krajobraz Warmii i Mazur”

Organizator konkursu: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Patronat: „Gazeta Olsztyńska”

Zasady konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin członkowskich Związku.

 2. Do konkursu można nadsyłać zdjęcia przedstawiające:

 1. krajobraz naturalny

(z wyłączeniem zdjęć przedstawiających pojedyncze elementy przyrody wykonane w technice makro np.: kwiaty, ślimaki, ptaki).

 1. krajobraz kulturowy

 1. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w technice kolorowej i czarno – białej, które nie były uprzednio nigdzie nagradzane i publikowane.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać 3 pojedyncze zdjęcia.

 3. Uczestnicy przesyłają negatyw zdjęcia a w przypadku zdjęć wykonanych techniką cyfrową, dołączają zapis elektroniczny. W przypadku uczestnictwa w konkursie kilku uczniów z jednej szkoły prosimy o zbiorcze przesyłanie zdjęć (na 1- 2 płytach). Przy nagrywaniu na płytę prosimy o zachowanie oryginalnych rozmiarów poszczególnych zdjęć.

 4. Minimalny format zdjęć – 15 cm x 21 cm.

 5. Zdjęcie musi być wywołane na papierze fotograficznym i nie może zawierać daty nadrukowanej z „przodu” zdjęcia.

 6. Zaleca się przesyłanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości z uwagi na ewentualną ich publikacje (2,5 – 3,5 tys. pkt, 8 – 50 megapikseli i w górę).

 7. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko autora, tytuł pracy z karty zgłoszeniowej, dokładną nazwę i adres szkoły, telefon do szkoły lub nauczyciela prowadzącego.

 8. Na karcie zgłoszenia należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora

  • adres prywatny oraz numer telefonu autora

  • adres i numer telefonu szkoły autora, e-mail szkoły

  • tytuł i zwięzły opis pracy: gdzie i kiedy dane zdjęcie zostało wykonane

  • oświadczenie autora, że informacje zawarte w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe oraz że zdjęcia zostały wykonane przez niego i posiada do nich prawa majątkowe oraz, że wcześniej nie były publikowane i nagradzane.

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego podpisana przez rodzica, prawnego opiekuna autora

  • czytelny podpis autora

  • pieczęć szkoły i czytelny podpis nauczyciela

 9. Zdjęcia należy przesłać do 12 maja 2017 r. na adres:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

al. M.J. Piłsudskiego 7 / 9, 10 – 950 Olsztyn

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłki nadesłanej drogą pocztową.

 3. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą ostateczne.

 4. Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi do 09 czerwca 2017 r.

 5. Komisja przyzna atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatora:

  • I nagroda wartości ok. 500 zł

  • II nagroda wartości ok. 300 zł

  • III nagroda wartości ok. 200 zł

  • 3 wyróżnienia po ok. 100 zł

Upoważnia się Komisję do dokonania innego podziału nagród.

 1. Zdjęcia nagrodzone w konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej Związku www.zgwm.pl

 2. Wybrane najlepsze zdjęcie/zdjęcia zostaną umieszczone na główce kalendarza ściennego, jeżeli będzie taki wydawany przez Związek na rok 2018.

 3. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.

 4. Brak oświadczenia autora o prawdziwości danych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz że zdjęcia zostały wykonane przez niego i wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach, a także brak zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego podpisanej przez uczestnika i rodzica lub prawnego opiekuna autora, wyklucza przyjęcie prac do konkursu.

 5. Po kilku edycjach konkursu planuje się wybranie najlepszych zdjęć i wydanie albumu prezentującego walory przyrodnicze Warmii i Mazur.

 6. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 7. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do popularyzacji konkursu fotograficznego oraz walorów przyrodniczych Warmii i Mazur.

 8. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa są również dostępna na stronie www.zgwm.pl

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

Warmińsko – Mazurskich

Stanisław Trzaskowski

Możliwość komentowania XIII edycji konkursu fotograficznego pt. : „Krajobraz Warmii i Mazur” została wyłączona

STATUETKI ROZDANE

, 17.03.2017

 

16 marca w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Aniołów Sukcesu, Dyplomów Honorowych oraz wręczono statuetkę Barczewianina Roku 2016.

PRZYZNANO OSOBOM:
1. W kategorii Kultura i Oświata Statuetkę „Anioła Sukcesu” przyznano Renacie Kosin, dyplom honorowy – Krystynie Szter. 
2. W kategorii Sport Statuetkę „Anioła Sukcesu” przyznano Małgorzacie Jasińskiej, dyplom honorowy Sławomirowi Żarejko, Romanowi Kolberg, Markowi Waliszewskiemu, Przemysławowi Menzińskiemu.
3. W kategorii Promocja Miasta i Gminy Barczewo Statuetkę „Anioła Sukcesu” przyznano Barczewskiemu Stowarzyszeniu Biegowemu „Barczewo Biega”, dyplomy honorowe – Stowarzyszeniu Wspólne Wójtowo oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo.
4. W kategorii Przedsiębiorczość Statuetkę „Anioła Sukcesu” przyznano Krystynie Jurczyk.
5. W kategorii Turystyka i Agroturystyka Statuetkę „Anioła Sukcesu”orzymało gospodarstwo

Wipsowo 44.
6. W kategorii Wolontariat i Filantropia Statuetkę „Anioła Sukcesu” przyznano MotoBraciom, honorowy dyplom Adamowi Perczyńskiemu.

BARCZEWIANINEM ROKU 2016 ZOSTAŁ ARTYSTA, FOTOGRAF WŁODZIMIERZ ZDANIUK.

Przypominamy, że tytuł Barczewianina Roku przyznawany jest osobom, które potrafią wzbić się ponad wyżyny swoich możliwości w upartym i wytrwałym dążeniu do celu.

Włodzimierz Zdaniuk otrzymał statuetkę przedstawiająca drzewo – jako symbol siły, mądrości i życia. Tak jak drzewo, Włodzimierz fascynuje swoją twórczością, zaskakuje cierpliwością i harmonią. Dzięki niemu mamy możliwość poznawać historię Barczewa poprzez fotografię, twórczości artystyczną.

…Mamy wybitnych, zdolnych artystów, którzy żyją, tworzą na ziemi Warmińskiej i chcą odnajdywać piękno absolutne…

Organizatorami Aniołów Sukcesu była Rada Miejska w Barczewie, Barczewianina Roku – kapituła Stowarzyszenia SIO oraz Centrum Kulturalno- Biblioteczne, które przygotowało nagłośnianie, oświetlenie, prezentacje i poczęstunek. Zaś Urząd Miejski, wydział promocji Informacji Turystycznej przygotował projekt statuetki Barczewianina Roku 2016 „DRZEWO” . Wykonanie zlecono lokalnemu artyście z kuźni Kowalskiego. Również została przygotowana obszerna fotorelacja przed IT.

Podziękowania kierujemy w stronę chóru MODERATO i małym artystom ze szkoły muzycznej:)

 

Możliwość komentowania STATUETKI ROZDANE została wyłączona

Otwarte Spotkanie ph.: „Wymiennik Kulturalny NGO”

, 17.03.2017

Czytamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:

„W Atrium Starego Ratusza WBP odbyło się Otwarte Spotkanie ph.: „Wymiennik Kulturalny NGO” dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury w regionie. Można było zapoznać się z dokonaniami organizacji w 2016 r. oraz wysłuchać wykładu motywacyjnego.
Konkurs na minigrant ph.: „Wymiennikownia NGO” oraz nagrodę w wysokości 500 zł brutto wygrało Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”, które zgłosiło projekt pt. „Uwolnij książkę w Wójtowie”. Wszystkim gościom dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do biblioteki”.

Możliwość komentowania Otwarte Spotkanie ph.: „Wymiennik Kulturalny NGO” została wyłączona
1 2 3 4 5 39