Rodzina 500+ co z wnioskami ?

, 18.03.2016

PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”
Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5  uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ( rodzinna 500 plus) można składać w tutejszym Ośrodku począwszy od 1 kwietnia 2016 roku, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w pokoju nr 9.

Wnioski przyjmowane będą w godzinach:

poniedziałek 7:00- 16:00

wtorek -czwartek 7:00- 15:00

piątek 7:00- 14:00

Wnioski o ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia są już dostępne w siedzibie Ośrodka.

Wszelkie informacje można uzyskać od pracowników realizujących program Rodzina 500 plus” bezpośrednio w Ośrodku oraz pod numerem telefonu: 89 514 15 09.

Wnioski do pobrania:

http://www.barczewo.bip.net.pl/?a=4561

Wniosek on-line na cztery sposoby

W Barczewie wnioski 500+ wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5

więcej informacji na temat wniosków on-line na:

Możliwość komentowania Rodzina 500+ co z wnioskami ? została wyłączona

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

, 30.12.2015

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania      do rozpoczęcia tej działalności.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693        i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.          o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 1. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 • 3 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • 3 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • 3 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie        z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • 3 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.                    o weteranach działań poza granicami państwa;
 • 3 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • 3 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna          z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 1. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz                z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

 

GMINA BARCZEWO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE

Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42.

Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA OLSZTYNEK

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy            o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 8.30–12.30

 

godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30

 

GMINA STAWIGUDA

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                      ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 13.00–17.00

 

godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00

GMINA BISKUPIEC

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU

SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA DOBRE MIASTO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój Nr 7

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

Możliwość komentowania NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA została wyłączona

„Działaj Lokalnie” w naszej gminie!

, 2.05.2016

LGD „Południowa Warmia” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła nabór wniosków. O małe granty na działania lokalne mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Nabór potrwa do 30 maja.

Przekazuję Państwu zaproszenie na spotkanie informacyjne, które w naszej gminie odbędzie się 5 maja 2016 r. w siedzibie OSP Barczewo (ul. Olsztyńska 5). Początek spotkania o godz. 17.00.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.dzialajlokalnie.poludniowawarmia.pl

 

Możliwość komentowania „Działaj Lokalnie” w naszej gminie! została wyłączona

Burmistrzowie i Wójtowie ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Sejmie

, 2.05.2016

28 kwietnia 2016r  Wójtowie oraz Burmistrzowie ze Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na posiedzenie zostali zaproszeni przez Posła  Andrzeja Maciejewskiego, Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Porozumienia strzeleńskiego, które podjęło ze Związkiem współpracę w zakresie  doprowadzenia do zmian zapisów w ustawie z dnia 10  kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wójtowie i Burmistrzowie przekonywali Posłów o konieczności wprowadzenia zmian w Prawie energetycznym, mających na celu umożliwienie samorządom organizacji przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację oświetlenia publicznego.

Członkom Sejmowej Komisji i przedstawicielom Rządu wręczono Stanowisko, które zostało wypracowane przez Zespół branżowy ds. Prawa energetycznego Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Zespół funkcjonuje w ramach współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Organizacji Samorządowych, a jego pracami kieruje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęła wniosek samorządowców i przekazała do dalszych prac w Podkomisji Finansów Samorządowych.

 

 20160428_133803-1 20160428_133818-11 20160428_133835 DSC00233DSC00234 DSC00235DSC00236 DSC00237

Możliwość komentowania Burmistrzowie i Wójtowie ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Sejmie została wyłączona

Gratulujemy Sołectwu Wójtowo!

, 28.04.2016

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2016 roku  rozstrzygnięty!

Dzisiaj Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację 24 projektów w sołectwach zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” Rozdysponowano całą pulę, tj. 292 560,00 zł.

Page1

Możliwość komentowania Gratulujemy Sołectwu Wójtowo! została wyłączona
1 2 3 4 5 143