NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

, 30.12.2015

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania      do rozpoczęcia tej działalności.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693        i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.          o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 1. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 • 3 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • 3 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • 3 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie        z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • 3 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.                    o weteranach działań poza granicami państwa;
 • 3 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • 3 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna          z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 1. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz                z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

 

GMINA BARCZEWO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE

Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42.

Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA OLSZTYNEK

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy            o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 8.30–12.30

 

godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30

 

GMINA STAWIGUDA

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                      ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 13.00–17.00

 

godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00

GMINA BISKUPIEC

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU

SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA DOBRE MIASTO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój Nr 7

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

Możliwość komentowania NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA została wyłączona

Ks. Walenty Barczewski

, 11.02.2016

Czytamy z książki…

Hieronim Skurpski, zwierzał się, że „Miastu Wartenburg, zamierzono nadać nazwę Nowowiejsko”. Miało to jednak brzmienie wyraźnie rosyjskie, więc na cześć księdza Walentego Barczewskiego, syna Jakuba Barczewskiego i Barbary z Burlińskich. Po II wojnie światowej, dla uczczenia jego zasług w zachowaniu polskości na Warmii, przemianowano ja na Barczewo.

I właśnie wczoraj znakomity proboszcz, działacz narodowy „obchodził” urodziny.

barczewski-300x300

Możliwość komentowania Ks. Walenty Barczewski została wyłączona

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

, 11.02.2016

WARMIŃSKO-MAZURSKI                                                                        Olsztyn, dnia 9 lutego 2016 r.
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
Wydział Polityki Społecznej

PS-II.9452.4.2016.T

Panie/Panowie
Prezydenci/Burmistrzowie/Wójtowie
w województwie warmińsko-mazurskim

Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców Państwa gmin informacji nt. organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 roku, obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W tegoroczne obchody ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22 lutego – 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00- 13:00.
Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Wanda Sylwia Kicińska

Możliwość komentowania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem została wyłączona

Urodzinowa niedziela z Feliksem Nowowiejskim

, 8.02.2016

W roku 1877 o godz. 13.00, kiedy za oknami wiał mroźny wiatr a świat pokryty został śniegiem, przyszedł na świat mały chłopiec. Feliks Nowowiejski. Czy świat już wiedział kim zostanie? Czy matka Feliksa wiedziała kogo trzyma w rękach?…

Barczewianie oraz zaproszenie goście, uroczyście uczcili 139 rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Wielką niespodzianką, była wizyta chóru Bel Canto, który punktualnie o 13.00, przed Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego odśpiewał m.in. „Rotę”, „O Warmio Moja Miła”. Następnie chór zwiedził miejsca, którymi dawno temu kroczył sam Feliks Nowowiejski, zostawiając ślad swojej wieczności.

Popołudniem, Skarbiec Kultury Europejskiej, zaprosił mieszkańców Barczewa oraz licznych gości na uroczystość, w trakcie których zaprezentowano film „Willa wśród róż. Poznańskie lata Feliksa Nowowiejskiego”. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert kameralny w wykonaniu Agnieszki i Pawła Panasiuk i czekał na gości smaczny tort urodzinowy:)

 

Możliwość komentowania Urodzinowa niedziela z Feliksem Nowowiejskim została wyłączona

Urodziny Feliksa Nowowiejskiego

, 4.02.2016

 Czy można świętować urodziny kogoś, kogo dawno już nie ma ? Czy można przynieść prezent?                                        A dlaczego nie!  Najważniejsze, że by być razem na uroczystości i chłonąć sztukę.                                                            Być tego dnia ze sztuką. Być sztuką.

Tego dnia poznamy historię kompozytora, niezwykłego twórcę, który odkrywany jest codziennie. Oraz posłuchamy koncertu w wykonaniu Agnieszki i Pawła Panasiuk z  olsztyńskiej filharmonii.                                                                      A co jeszcze? Przyjdź a zobaczysz:)

Możliwość komentowania Urodziny Feliksa Nowowiejskiego została wyłączona
1 2 3 4 5 133