UCHWAŁA NR 9/2014 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

, 21.01.2015

 

UCHWAŁA NR 9/2014

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) uchwala się co następuje:

  • 1.
  1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

1) Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
2) Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
3) Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
4) Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
5) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
6) Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
7) Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Warszawie-Wesołej,
8) Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale,
10) Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porosłach,
11) Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
12) Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
13) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
14) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  z siedzibą w Olsztynie,
15) Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
16) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.

  1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 31 maja 2015 r.
  • 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.

  • 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

 

Załącznik
do uchwały Nr 9/2014
Krajowej Rady Izb Rolniczych

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

 

Termin wykonania czynności

 

Rodzaj czynności
1 2
najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r. wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych  komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. - powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych  izby rolniczej,

– przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
do godz. 24.00

30 maja 2015 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
do godz. 24.00

30 maja 2015 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym
godz. 8.00-18.00

31 maja 2015 r.

głosowanie
najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

 

Komentowanie nie jest możliwe
1 2 3 4 5 91