NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

, 30.12.2015

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania      do rozpoczęcia tej działalności.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693        i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.          o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 1. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 • 3 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • 3 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • 3 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie        z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • 3 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.                    o weteranach działań poza granicami państwa;
 • 3 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • 3 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna          z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 1. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz                z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

 

GMINA BARCZEWO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE

Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42.

Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA OLSZTYNEK

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy            o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 8.30–12.30

 

godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30

 

GMINA STAWIGUDA

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                      ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 13.00–17.00

 

godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00

GMINA BISKUPIEC

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU

SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA DOBRE MIASTO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój Nr 7

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

Możliwość komentowania NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA została wyłączona

Urodzinowa niedziela z Feliksem Nowowiejskim

, 8.02.2016

W roku 1877 o godz. 13.00, kiedy za oknami wiał mroźny wiatr a świat pokryty został śniegiem, przyszedł na świat mały chłopiec. Feliks Nowowiejski. Czy świat już wiedział kim zostanie? Czy matka Feliksa wiedziała kogo trzyma w rękach?…

Barczewianie oraz zaproszenie goście, uroczyście uczcili 139 rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Wielką niespodzianką, była wizyta chóru Bel Canto, który punktualnie o 13.00, przed Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego odśpiewał m.in. „Rotę”, „O Warmio Moja Miła”. Następnie chór zwiedził miejsca, którymi dawno temu kroczył sam Feliks Nowowiejski, zostawiając ślad swojej wieczności.

Popołudniem, Skarbiec Kultury Europejskiej, zaprosił mieszkańców Barczewa oraz licznych gości na uroczystość, w trakcie których zaprezentowano film „Willa wśród róż. Poznańskie lata Feliksa Nowowiejskiego”. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert kameralny w wykonaniu Agnieszki i Pawła Panasiuk i czekał na gości smaczny tort urodzinowy:)

 

Możliwość komentowania Urodzinowa niedziela z Feliksem Nowowiejskim została wyłączona

Urodziny Feliksa Nowowiejskiego

, 4.02.2016

 Czy można świętować urodziny kogoś, kogo dawno już nie ma ? Czy można przynieść prezent?                                        A dlaczego nie!  Najważniejsze, że by być razem na uroczystości i chłonąć sztukę.                                                            Być tego dnia ze sztuką. Być sztuką.

Tego dnia poznamy historię kompozytora, niezwykłego twórcę, który odkrywany jest codziennie. Oraz posłuchamy koncertu w wykonaniu Agnieszki i Pawła Panasiuk z  olsztyńskiej filharmonii.                                                                      A co jeszcze? Przyjdź a zobaczysz:)

Możliwość komentowania Urodziny Feliksa Nowowiejskiego została wyłączona

Kawaleryjskie tradycje w Kierzbuniu

, 2.02.2016

30 stycznia 2016 r. w Stadninie Koni w Kierzbuniu,  odbyła się uroczystość przekazania kawaleryjskich tradycji V Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szedzielarza ps. Łupaszka Szwadronowi Kawalerii V Wileńskiej Brygady AK  majora Łupaszki.

Gośćmi specjalnymi byli żołnierze majora: kpt. Józef Rusak ps. Bylina i por. Lucjan Deniziak ps. Orzeł

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji:)

 

 

Możliwość komentowania Kawaleryjskie tradycje w Kierzbuniu została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie

, 2.02.2016

30 stycznia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. W uroczystości wzięli udział: Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Szter – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa, Halina Bronka – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie, bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski PSP w Olsztynie, Władysław Świeczkowski – Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, Marcin Żbikowski – Dyrektor Działu Technicznego Telewizji Kablowej Macrosat oraz strażacy czynni, honorowi, wspierający i MDP OSP w Barczewie. Po przedstawieniu sprawozdań przez Prezesa Zarządu Piotra Mostka udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrano osoby do nowego Zarządu na kolejne 5 lat. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco: Piotr Mostek – Prezes Zarządu, Łukasz Mysakowski – Wiceprezes Zarządu, Roman Nagraba – Naczelnik, Marcin Majewski – Zastępca Naczelnika, Agnieszka Nagraba – Sekretarz, Rafał Stochmal – Gospodarz, Tomasz Mazurowski – Skarbnik, Mariusz Dowgiałło – Członek Zarządu, Grzegorz Nowak – Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: Grzegorz Kozłowski – Przewodniczący, Karolina Pupek – Zastępca Przewodniczącego, Mariusz Paprocki – Członek Komisji.
Do najważniejszych zadań omawianych na zebraniu było podjęcie decyzji o sięgnięciu po środki unijne na wymianę samochodu marki Star 266 z 1977 roku. Nowy samochód GBA miałby zastąpić wysłużonego stara, który był skarosowany w 2005 roku. Jest to prawdopodobnie ostatnia szansa na wykorzystanie dotacji unijnych na zakup samochodu. W dalszej perspektywie nie są planowane środki na zakupy pojazdów. Więc trzeba zrobić wszystko by nie przegapić okazji. Samochód ten będzie wykorzystywany głównie do działań na terenach wiejskich gdzie utrudniony jest dojazd.

 

12647421_967565256651119_3660332592900220467_n 12642972_967565159984462_1322717175537463999_n 12647260_967565143317797_2395417677052100265_n 12647256_967565019984476_5508641129759801255_n 12670262_967565016651143_4477530630256696297_n 12687899_967565029984475_823082405611076568_n 12661758_967565163317795_1152687164777825168_n

Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie została wyłączona
1 2 3 4 5 133