Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

, 21.05.2015

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U.2015.139 tekst jednolity z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie ogłasza zatwierdzoną Uchwałą nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 maja 2015 r. taryfę zawierającą ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo. Taryfa obowiązywać będzie przez okres 1 roku tj. od 01.07.2015 r. do  30.06.2016 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

 

Lp. Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1.       Wszyscy odbiorcy usług  

 

Cena za dostarczoną wodę

 

3,16

 

 

zł/m³

2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych oraz dla odbiorców w budynkach wielolokalowych 3,00  

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczanych wg. norm zużycia wody  

1,38

 

zł/odbiorcę/miesiąc

4.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz własny  

3,00

 

zł/odbiorcę/miesiąc

5.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z podlicznika lub wodomierza dodatkowego  

1,05

 

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług  

Cena za odprowadzone ścieki

 

7,00

 

zł/ m3

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych i w budynkach wielolokalowych  

2,31

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych wg. norm zużycia wody  

1,61

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

     
Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 265,60
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 265,60

* do cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

PREZES ZARZĄDU

 

Jacek Kasprzak

Możliwość komentowania Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo została wyłączona

Posadowienie wieży – zmiana terminu

, 12.05.2015

Zarządzenie Burmistrza Barczewa

Nr 120.15.2015

z dnia 12.05.2015 r.

 

 

w sprawie  odwołania zarządzenia nr 120.15.2015 z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie wyłączenia  z obsługi interesantów budynku ratusza przy Palcu Ratuszowym 1
i Kamieniczki przy ul. Kopernika 10-12 w Barczewie w dniu 15 maja 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013.594 wraz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje

  • §1
  1. W związku z przewidywanym pogorszeniem się warunków atmosferycznych w dniu
    15 maja 2015 r. montaż wieży ratuszowej nie może zostać wykonany ze względów bezpieczeństwa.
  2. W związku z §1 ust. 1 przywracam w dniu 15 maja 2015 r. obsługę interesantów,
    w budynkach ratusza przy Placu Ratuszowym 1 i kamieniczki przy ul. Kopernika 10-12
    w Barczewie.

 

  • §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

Możliwość komentowania Posadowienie wieży – zmiana terminu została wyłączona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Biskupcu informuje

, 12.05.2015

https://piorin.gov.pl/sygn/php/rwoj.php?woj=OL

 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA W OLSZTYNIE

 ODDZIAŁ W BISKUPCU

ul. Niepodległości 4 A, 11-300 Biskupiectel./fax (89) 715 23 91

www.wior.olsztyn.pl , e-mail: o-biskupiec@piorin.gov.pl

 

OBI.7122.3.5.2015                                                                 Biskupiec,08.05.2015 r.

 

 

 

 Szanowni Państwo

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Oddział w Biskupcu informuje, że w dniu 08.05.2015 r. na stronie internetowej

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn (klikając na zakładkę sygnalizacja), zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposób i termin zwalczania szkodników występujących w rzepaku ozimym i pszenicy zwyczajnej ozimej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydrukowanie go w kolorze ( w celu indentyfikacji agrofaga) i umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie instytucji:

 

 

 

rzepak ozimy –  chowacz podobnik,

pszenica zwyczajna ozima – pryszczarek zbożowiec,

                                                mszyca czeremchowo-zbożowa

                                                 

                                             

Możliwość komentowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Biskupcu informuje została wyłączona
1 2 3 4 5 97