Ogłoszenie

, 23.03.2015

Ogłoszenie

 

Gmina Barczewo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo

 

Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Barczewo oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy)

oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu i prosimy o pomoc w stworzeniu wyjściowej bazy danych poprzez wypełnienie i przesłanie lub przekazanie załączonych ankiet.

Załączniki do pobrania:

1) Ankieta dla Mieszkańca,

2)  Ankieta dla Przedsiębiorcy.

Załączniki

http://www.barczewo.bip.net.pl/?a=3748

Komentowanie nie jest możliwe

Urząd Miasta w Barczewie ostrzega przed oszustem podającym się za pracownika urzędu

, 11.03.2015

Z informacji uzyskanych od jednej z mieszkanek Barczewa wynika, iż 09.03.2015 do mieszkania jej 90-cio letniego ojca zgłosił się mężczyzna podający się za pracownika urzędu. Podejrzany próbował wyciągnąć prywatne informacje, również interesował się wnętrzem mieszkania. Niestety nie jesteśmy w stanie napisać nic na temat jego wyglądu, podejrzewamy iż jest to naciągacz.

Najczęściej ofiarą oszustwa padają starsze osoby tak jak w tym przypadku. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Barczewo o czujność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość, co do osoby, która go odwiedza, powinien sprawę nagłośnić, a także poprosić o okazanie dokumentu  lub niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc po numer alarmowy 997 lub 112. Należałoby też przekazać swoje uwagi i spostrzeżenia dzielnicowemu.

barczewo logo

Komentowanie nie jest możliwe

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r.

, 2.03.2015

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 0050.22.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 2 marca 2015 r.

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118).

 

 

Ogłaszam co następuje :

 

  • 1. ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy pod tytułem:

 

„Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego”.

 

„Cykl letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat.”

 

„Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową.’

 

„Organizacja mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.”

 

„Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z gminy Barczewo.”

 

„ Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne.”

 

„ Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.”

 

  • 2. Wykaz wyników konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 3. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Barczewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

Lech Jan Nitkowski

 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert 2015 r.

Komentowanie nie jest możliwe

Wieża Ratuszowa opuściła swoje miejsce

, 20.02.2015

Po ponad stu latach wieża ratuszowa opuściła swoje miejsce. Dwukrotnie ratusz trawił ogień, wieża jednak nadal stała nie strawił jej ogień ale nadgryzł ją ząb czasu. Dlatego dzisiaj 20 lutego 2015 roku potężny  90 tonowy dźwig zdjął ją w dwóch częściach. Ostatni remont poszycia wieży był w 1984 roku, w maju nowa konstrukcja wróci na swoje miejsce.

 

 

Komentowanie nie jest możliwe
1 2 3 4 5 94