Drożeją śmieci !!!

, 29.11.2016

W celu ochrony środowiska naturalnego oraz restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej dotyczącej segregacji odpadów Rada Miejska w Barczewie podjęła decyzję o zmianie stawek za odpady niesegregowane.

Uchwała nr XXX/221/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo.

Opłata za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi za jednego mieszkańca od 1 stycznia 2017 roku wyniesie 16,00 zł. Do właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny zostaną wysłane zawiadomienia z wyliczoną miesięczną stawką opłaty.

Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi  6,00 zł za jednego mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Barczewie wdraża system elektroniczny weryfikujący czy na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób prawidłowy. Jeśli odpady nie będą segregowane zgodnie z deklaracją, odpady nie będą odbierane lub będą nakładane kary finansowe.

Wszyscy właściciele nieruchomości zainteresowani zmianą deklaracji za gospodarowanie odpadami  proszeni są o jak najszybsze złożenie korekty deklaracji. Podsiadając elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany deklarację/korektę można złożyć elektronicznie na portalu epuap.gov.pl

Mając na względzie ochronę naszej matki ziemi serdecznie zachęcamy mieszkańców naszej gminy, aby rzetelnie segregowali odpady komunalne.

 

Burmistrz

/-/ Lech Jan Nitkowski

 

Poniżej do pobrania deklaracja oraz zasady segregacji

deklaracja-odpady PDF

deklaracja-odpady DOC

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Barczewo

Uchwała 221

Możliwość komentowania Drożeją śmieci !!! została wyłączona

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA

, 23.02.2017

Barczewo, dnia 23 lutego 2017 r.

BIOŚ. 6721.3.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo, gmina Barczewo

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego dla miasta Barczewo.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Plac Ratuszowy I, w terminie l4 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj do dnia 10.03.2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ BARCZEWA
LECH JAN NITKOWSKI

Możliwość komentowania OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA została wyłączona

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w Barczewie

, 20.02.2017

KRAJOZNAWCY W BARCZEWIE

19 lutego przewodnicy turystyczni i krajoznawcy z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie oraz mieszkańcy Olsztyna odwiedzili Barczewo. W tym mieście uroczyście świętowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego oraz rozpoczęcie projektu Zdobywamy Regionalną Odznakę Krajoznawczą.

Uczestnicy odwiedzili Skarbiec Kultury Europejskiej, nowe miejsce kulturalne Barczewa, a następnie kościół św. Andrzeja wraz z kaplicą św. Antoniego, gdzie znajduje się renesansowy nagrobek kardynała Andrzeja Batorego. Barczewo to miasto Feliksa Nowowiejskiego, nie mogło zatem zabraknąć wizyty w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego, który od wielu lat gromadzi pamiątki po kompozytorze. Krajoznawcy odwiedzili również XIX-wieczną Synagogę, która dziś jest obiektem kulturalnym, tworzącym niepowtarzalny klimat wielokulturowości miasteczka nad Pisą. Wycieczka zakończyła się na barczewskim Rynku, w sąsiedztwie ratusza, zdobywając pierwsze punkty do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.

Wycieczkę po Barczewie poprowadził przewodnik PTTK Andrzej Bobrowicz. Wielką pomocą służyli pracownicy  Informacji Turystycznej, w Barczewie, którzy zorganizowali wstępy i udostępnili obiekty do zwiedzania.

Krajoznawcy w tym roku zawitają również do innych miast Sieci Cittaslow. Na trasach zwiedzania znajdą się Olsztynek, Biskupiec, Dobre Miasto , Pasym i Jeziorany.

Tekst: Andrzej Bobrowicz

Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w Barczewie została wyłączona

Nabór Animatorów do programu „Lokalny Animator Sportu”

, 15.02.2017

Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wygrała konkurs Ministerstwa Sportu  i Turystyki na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2017 roku.

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w ramach programu Lokalny Animator w Gminie Barczewo proszone są o kontakt
z  koordynatorem sportu Urzędu Miejskiego w Barczewie  Panią Katarzyną Stasiewicz  tel. 89 514 84 39 wew. 79;
e-mail sport@barczewo.pl
Termin rejestracji telefonicznej lub też mailowej upływa wraz z dniem 22 lutego 2017r.

Zadaniem Lokalnego Animatora będzie prowadzenie zajęć na obiektach sportowych „Orlik” oraz poza nim (tereny leśne, hale sportowe, siłownie, sale gimnastyczne itp.).

Celami projektu „Lokalny Animator Sportu”(zwanego dalej „Projektem”) są:

1) Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin.

2) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

3) Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,

4) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,

5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,

7) Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej infrastruktury sportowej

Do zadań Animatora należy:

1) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,

2) Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) – organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch projektów sportowych realizowanych przez FRKF w skali ogólnopolskiej,

4) Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia,

5) Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

6) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora,

7) Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

8) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

9) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań,

10) Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach prowadzonych przez animatora, zawierającego rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy,

11) Przygotowanie rocznego raporty pracy Lokalnego Animatora Sportu,

12) Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości,

13) Zamieszczanych wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizuje projekt,

14) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu,

15) Dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych ewentualnych partnerów projektu.

4. W przypadku nie spełnienia, któregoś z punktów określonych w niniejszego Regulaminu, Operator ma prawo rozwiązać zawartą umowę z animatorem.

Możliwość komentowania Nabór Animatorów do programu „Lokalny Animator Sportu” została wyłączona
1 2 3 4 5 187