Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na miesiące sierpień oraz wrzesień 2015

, 30.07.2015

Możliwość komentowania Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na miesiące sierpień oraz wrzesień 2015 została wyłączona

Regulamin Imprezy Plenerowej „Dożynki Powiatowo-Gminne Barczewo 2015”

, 28.07.2015

Regulamin Imprezy Plenerowej
„Dożynki Powiatowo-Gminne Barczewo 2015”
odbywającej się w dniu 5 września 2015 r. w Amfiteatrze miejskim w Barczewie

                                                                                      Rozdział I
1. Niniejszy regulamin został wydany przez organizatora imprezy – Gmina Barczewo.
2. Impreza plenerowa o nazwie „Dożynki Powiatowo-Gminne Barczewo 2015” odbywa się w Amfiteatrze miejskim przy ul. Niepodległości w Barczewie, w dniu 5 września 2015 roku w godz. 12.00-24.00.
3. Porządek obchodów:
do godz. 12.00
– rozstawianie stoisk na terenie amfiteatru
– wniesienie wieńców do kościoła pw. św. Anny i św. Szczepana
13.00- 14.00
– uroczysta msza święta w kościele pw. św. Anny i św. Szczepana
14.00-17.00
– przejście korowodu z wieńcami do amfiteatru miejskiego
– otwarcie dożynek
– wystąpienia zaproszonych gości
– przedstawienie idei nagradzania rolników i producentów rolnych
– wręczenie nagród dla najlepszych rolników i producentów rolnych z terenu powiatu, a następnie gminy
– wręczenie nagród w konkursie „Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie gminy Barczewo
– wręczenie podziękowań za przygotowanie stoisk promujących sołectwa
17.00-24.00
FESTYN DOŻYNKOWY

– koncert zespołu ludowego
– rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec gminny i powiatowy
– koncerty zespołów z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie
– występy sportowców
– koncerty pozostałych zespołów

dodatkowo:
– „Narodowe Czytanie Lalki”,
– stoiska sołeckie oraz stoiska „zewnętrzne” m.in. stowarzyszenie LGD Południowa Warmia, stowarzyszenie SIO,
– Punkt Promocji Zdrowia: szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprzętu ratowniczego, programy profilaktyczne, bezpłatne badania (spirometryczne, ciśnienia krwi, glukozy),
– gry i zabawy dla dzieci.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu,
na którym przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 

                                                                                Rozdział II

1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
5. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
8. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d) zakłócającym ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.
9. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, może zostać usunięty z terenu imprezy.
10. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych.
11. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.

 

                                                                                   Rozdział III

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i identyfikatorami,
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez:
a) Pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
8. Zakaz prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie imprezy.
9. Stoiska handlowe, które uzyskały stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej w trakcie imprezy, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
10. Organizator zezwala się na wnoszenie aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.
11. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
12. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
13. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.
14. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
15. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
16. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.
17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
18. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
19. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

                                                                                  Rozdział IV

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie
– na stronie internetowej www.barczewo.pl
–  wywieszony na budynku znajdującym się na terenie imprezy.

Organizator

Możliwość komentowania Regulamin Imprezy Plenerowej „Dożynki Powiatowo-Gminne Barczewo 2015” została wyłączona

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

, 21.07.2015

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 07.08.2015 r. w Punkcie Informacji Turystycznej w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 12:30-15:00.

 

Adres siedziby:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11 – 010 Barczewo

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 89 521 94 83.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Możliwość komentowania Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich została wyłączona
1 2 3 4 5 105