Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

, 23.08.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:00-13:30.

Adres siedziby:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy1

13-010 Barczewo

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 89 512 54 82.

Serdecznie zapraszamy.

Możliwość komentowania Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich została wyłączona

Klęski żywiołowe – PILNE !!!

, 23.08.2016

images

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac żniwnych, prosimy rolników o pilne składanie wniosków do urzędu o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Możliwość komentowania Klęski żywiołowe – PILNE !!! została wyłączona

Kolejny etap konsultacji społecznych

, 22.08.2016

Zakończył się kolejny etap konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Barczewa w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania propozycji projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Barczewo na 2017 rok zostało zgłoszonych 5 projektów. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, po wezwaniu części pomysłodawców do złożenia uzupełnień/wyjaśnień, na mocy § 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa, zweryfikowała pozytywnie wszystkie złożone projekty.

Zgłoszone projekty:

Budowa placu zabaw i rekreacji

Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej

Budowa toru rowerowego pumptrack

 

II etap budowy i wyposażenia Jarzębinowego placu rekreacji i sportu

Plac do ćwiczeń-Street Workout

Zgodnie z § 8 ustęp 2: „Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 5, na listę projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenie miasta Barczewa, o której mowa w § 7 ust. 1, zakwalifikuje się tylko jeden projekt lub większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty Budżetu Obywatelskiego przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Barczewa w danym roku, nie przeprowadza się głosowania w sprawie wyboru do realizacji tych projektów.”

Oznacza to, iż projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane z osiedli Domków Jednorodzinnych oraz Nowego Miasta, nie podlegają procedurze głosowania. Z uwagi na fakt, iż były to jedyne i spełniające wszelkie kryteria projekty z ww. osiedli, zostały wybrane do realizacji.

Odbędzie się natomiast głosowanie w celu wyboru jednego spośród następujących projektów z osiedla Stare Miasto:

  1. Plac do ćwiczeń – Street Workout
  2. Budowa toru rowerowego pumptrack
  3. II etap budowy i wyposażenia „Jarzębinowego placu rekreacji i sportu”

Jak głosować?

W głosowaniu udział wziąć mogą wyłącznie mieszkańcy osiedla Stare Miasto, którzy ukończyli 15 rok życia. Głosujący może oddać głos na jeden projekt spośród zweryfikowanych projektów umieszczonych na karcie do głosowania.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  • głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt lub wybrał projekt niedotyczący swojego osiedla,
  • głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska lub adresu zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne lub niepełne,
  • zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą lub nie zostały podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
  • głosujący w dniu głosowania nie ukończył 15 lat.

Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.

Kiedy będzie można głosować?

Głosowanie na projekty będzie się odbywać od dnia 12 do 25 września 2016 r. Karty do głosowania można pobrać i złożyć:

a) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 1, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,

b) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 17, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,

c) elektronicznie poprzez stronę internetową barczewo.pl,

w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.

Głosować będzie można także drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej gminy Barczewo.

Możliwość komentowania Kolejny etap konsultacji społecznych została wyłączona

Regulamin Dożynek Gminnych 2016 w Łęgajnach

, 19.08.2016

DSC_0180

Regulamin Dożynek Gminnych 2016 w Łęgajnach

 

 

 

 

Możliwość komentowania Regulamin Dożynek Gminnych 2016 w Łęgajnach została wyłączona
1 2 3 4 5 159